Zaproszenie do złożenia ofert na zakup sprzętu AGD -

 

  

A A A

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup sprzętu AGD

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego

pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na zakup sprzętu AGD do budynku zlokalizowanego w Wieruszowie
przy ul. Waryńskiego 8 w ramach
realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

  1. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

  2. ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7

  3. termin składania ofert: najpóźniej do dnia 9 listopada 2018r. o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

  4. oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD, zgodnie z poniższym opisem

 

1. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA / LODÓWKA

klasa energetyczna min. A+

pojemność: chłodziarka 190-210 litrów, zamrażarka 85-95 litrów

poziom głośności : maks. 40dB

wymiary w cm: 175 -185 (wys) x 54-60 (szer) x60-65 (głębokość)

dwudrzwiowa – położenie zamrażarki na dole

no frost – nie wymagane

 

2. ZMYWARKA – 2 szt.

 

1) biała

wymiary w cm: 85 wys. x 45 szer. x 57- 60 gł.

pojemność: 10 kpl

kl. energ.: min. A+

zuż. wody: max. 10 litrów na cykl

 

2) srebrna

wymiary w cm: 84-85 wys. x 60 szer. x 60 gł.

klasa energ.: min. A+

pojemność: 12-14 kpl

zużycie wody: max. 10 litrów na cykl

 

 

3. KUCHNIA ELEKTRYCZNA

klasa energet. min. A

wymiary w cm: 84-85 wys. x 59-60 szer. x 59-60 gł.

punkty grzewcze – 4 pola ceramiczne

programator elektroniczny

barwa przodu piekarnika – srebrna

piekarnik elektryczny o poj. 65 litrów

termoobieg

chłodny front

wnętrze piekarnika – emalia łatwoczyszcząca

 

 

4. ŻELAZKA – 2 szt

 

1) 2400W/150-250 g uderz. pary; rodzaj stopy – ceramiczna; blokada kapania w niskich temperaturach; system odkamieniania; długość kabla 2-3 m; kulkowe połączenie kabla z żelazkiem

 

2) 2200W/50-150 g uderz. pary, system odkamieniania; długość kabla 1,5 – 2 m; kulkowe połączenie kabla z żelazkiem

 

 

5.TOSTER

750W, automatyczny wyłącznik, regulacja mocy grzania

 

6.GOFROWNICA

 

1000W, regulacja mocy grzania, lampka nagrzania

 

 

7.BLENDER

 

moc 700W, kubek 1200ml, metalowe ostrza

 

8.ROBOT KUCHENNY

 

z miską 2l, końcówka do blendowania, kubek zakryty, moc 400W,

 

 

9.CZAJNIK ELEKTRYCZNY – 2 szt.

 

moc 2000W, grzałka zakryta, pojemność 1.7 litra

 

 

10.ODKURZACZ DO DYWANÓW TAPICERKI

 

850W, ssawko-szczotka z przełącznikiem, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinówka

 

11.ODKURZACZ DO PODŁÓG, PANELI I PŁYTEK

 

moc 700W, ssawko-szczotka, ssawka do paneli, płytek, ssawka do materacy

 

12.PRALKA AUTOMATYCZNA

 

pojemność 6-7kg,

maksymalna prędkość wirowania 1000obr./min,

kl. energet. min. A++,

wymiary 85wys. x 60szer. x 40-45 gł.,

poziom hałasu (pranie/wirowanie) 55-65 / 70-80 dB

typ załadunku: od przodu

 

13.OKAP – 2 szt.

 

1) srebrny

szerokość 60cm,

rodzaj: teleskopowy

wydajność min. 350m3/h,

głośność maks. 75dB

tryb pracy: pochłaniacz

 

2) biały

szerokość 50cm,

rodzaj: teleskopowy

wydajność min. 180m3/h,

głośność maks. 75dB

tryb pracy: pochłaniacz

 

Oferta powinna zawierać załącznik z wyszczególnieniem oferowanego sprzętu tj. nazwę i model oferowanego sprzętu oraz cenę jednostkową.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania do 17 listopada 2018r

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena (brutto) - 100 %,

Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów

 

Sposób oceny ofert

  1. w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt dostawy.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 100

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

 

b) obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Wieruszów, dnia 2 listopada 2018r.

 

 

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na zakup sprzętu AGD do budynku zlokalizowanego w Wieruszowie
przy ul. Waryńskiego 8 w ramach
realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

  1. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

  2. ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7

  3. termin składania ofert: najpóźniej do dnia 9 listopada 2018r. o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

  4. oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD, zgodnie z poniższym opisem

 

1. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA / LODÓWKA

klasa energetyczna min. A+

pojemność: chłodziarka 190-210 litrów, zamrażarka 85-95 litrów

poziom głośności : maks. 40dB

wymiary w cm: 175 -185 (wys) x 54-60 (szer) x60-65 (głębokość)

dwudrzwiowa – położenie zamrażarki na dole

no frost – nie wymagane

 

2. ZMYWARKA – 2 szt.

 

1) biała

wymiary w cm: 85 wys. x 45 szer. x 57- 60 gł.

pojemność: 10 kpl

kl. energ.: min. A+

zuż. wody: max. 10 litrów na cykl

 

2) srebrna

wymiary w cm: 84-85 wys. x 60 szer. x 60 gł.

klasa energ.: min. A+

pojemność: 12-14 kpl

zużycie wody: max. 10 litrów na cykl

 

 

3. KUCHNIA ELEKTRYCZNA

klasa energet. min. A

wymiary w cm: 84-85 wys. x 59-60 szer. x 59-60 gł.

punkty grzewcze – 4 pola ceramiczne

programator elektroniczny

barwa przodu piekarnika – srebrna

piekarnik elektryczny o poj. 65 litrów

termoobieg

chłodny front

wnętrze piekarnika – emalia łatwoczyszcząca

 

 

4. ŻELAZKA – 2 szt

 

1) 2400W/150-250 g uderz. pary; rodzaj stopy – ceramiczna; blokada kapania w niskich temperaturach; system odkamieniania; długość kabla 2-3 m; kulkowe połączenie kabla z żelazkiem

 

2) 2200W/50-150 g uderz. pary, system odkamieniania; długość kabla 1,5 – 2 m; kulkowe połączenie kabla z żelazkiem

 

 

5.TOSTER

750W, automatyczny wyłącznik, regulacja mocy grzania

 

6.GOFROWNICA

 

1000W, regulacja mocy grzania, lampka nagrzania

 

 

7.BLENDER

 

moc 700W, kubek 1200ml, metalowe ostrza

 

8.ROBOT KUCHENNY

 

z miską 2l, końcówka do blendowania, kubek zakryty, moc 400W,

 

 

9.CZAJNIK ELEKTRYCZNY – 2 szt.

 

moc 2000W, grzałka zakryta, pojemność 1.7 litra

 

 

10.ODKURZACZ DO DYWANÓW TAPICERKI

 

850W, ssawko-szczotka z przełącznikiem, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinówka

 

11.ODKURZACZ DO PODŁÓG, PANELI I PŁYTEK

 

moc 700W, ssawko-szczotka, ssawka do paneli, płytek, ssawka do materacy

 

12.PRALKA AUTOMATYCZNA

 

pojemność 6-7kg,

maksymalna prędkość wirowania 1000obr./min,

kl. energet. min. A++,

wymiary 85wys. x 60szer. x 40-45 gł.,

poziom hałasu (pranie/wirowanie) 55-65 / 70-80 dB

typ załadunku: od przodu

 

13.OKAP – 2 szt.

 

1) srebrny

szerokość 60cm,

rodzaj: teleskopowy

wydajność min. 350m3/h,

głośność maks. 75dB

tryb pracy: pochłaniacz

 

2) biały

szerokość 50cm,

rodzaj: teleskopowy

wydajność min. 180m3/h,

głośność maks. 75dB

tryb pracy: pochłaniacz

 

Oferta powinna zawierać załącznik z wyszczególnieniem oferowanego sprzętu tj. nazwę i model oferowanego sprzętu oraz cenę jednostkową.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania do 17 listopada 2018r

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena (brutto) - 100 %,

Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów

 

Sposób oceny ofert

  1. w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt dostawy.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 100

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

 

b) obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Wieruszów, dnia 2 listopada 2018r.