Zaproszenie do złożenia szacunku na AON/AOON -
A A A

Zaproszenie do złożenia szacunku na AON/AOON

 

                Wieruszów, dnia 1 października 2020 r.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI ASYSTENCKIE
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W MIESZKANIACH WSPIERANYCH I TRENINGOWYCH

W RAMACH PROJEKTU:

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH – „RAZEM ŁATWIEJ”

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 (dalej zwany SI KOS), zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę  w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:  

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7

         III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością – mieszkańców mieszkań wspieranych i treningowych - uczestników projektu (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zaangażowanych zostanie 6 osób na podstawie umowy zlecenia. W przypadku wpływu większej liczby ofert spełniających kryteria stworzona zostanie lista rezerwowa na wypadek potrzeby zastępstwa.

Usługa realizowana począwszy od … października 2020r. do końca maja 2023r i dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie i w szczególności obejmować będzie:

1)    pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz planowania i realizowania budżetu domowego;

2)    wspieranie rozwoju kontaktów osoby niepełnosprawnej z innymi ludźmi;

3)    wspieranie osoby niepełnosprawnej w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego;

4)    wspieranie i motywowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania;

5)    pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych;

6)    pomoc w realizowaniu konsultacji i wizyt osoby niepełnosprawnej u lekarza i na badaniach diagnostycznych;

7)    wspieranie osoby niepełnosprawnej w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.;

8)    współpraca z rodzinami osób  niepełnosprawnych;

9)    współpraca opiekunem domu oraz Zarządem SI KOS przy realizacji usługi;

10) współpraca z rodzinami mieszkańców;

11) udział w okresowych ocenach i ewaluacji indywidualnych programów terapeutycznych;

12) sporządzanie dokumentacji z realizacji zadań zgodnie ustalonymi procedurami
i wzorami.

Usługi asystenckie Zleceniobiorca będzie realizował w czasie przebywania osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspieranych i treningowych, tj. z wyłączeniem godzin dopołudniowych w dni powszednie w czasie świadczenia przez nich pracy. Zakłada się, że usługa asystencka realizowana będzie przez 1 asystenta średnim w wymiarze 50 godzin miesięcznie. 

Konkretne godziny pracy na okresy miesięczne ustali Zleceniodawca ze Zleceniobiorcą na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rozkład godzin pracy będzie dotyczył.

Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w  formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP. Wzory dokumentów zostaną przekazane asystentom przez SI KOS.

Usługa asystencka realizowana będzie w mieszkaniach treningowych i wspieranych zlokalizowanych w Wieruszowie w budynku przy ul. Waryńskiego 8.

 

 

Wymagania dot. wykonawców usługi:

 

Usługa asystencka może być świadczona przez:

1)     asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;

2)   asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

a)    podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;

b)    pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

a)    posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

b)    bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: biuro@sikos.org.pl w dniach 02.10.2020 – 07.10.2020, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15.00
w siedzibie SI KOS w Wieruszowie lub na adres e-mail: biuro@sikos.org.pl na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

                                                                     Prezes Zarządu SI KOS

                                                                        Henryka Sokołowska

 

Załącznik – formularz wyceny