1% OPP -
A A A

1% OPP

 


 

PODZIĘKOWANIE


Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za przekazanie na rzecz naszej organizacji 1 % podatku dochodowego za 2012 rok. Okazana pomoc jest dla nas niezwykle cenna w świetle realizowanych projektów. Stowarzyszenie nasze realizuje programy oraz projekty beneficjentami, których są osoby niepełnosprawne w tym dzieci i młodzież.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia uzyskane środki z tytułu wszystkich wpłat przeznaczone zostaną zgodnie z Państwa wskazaniami. Środki, które trafiły do naszego Stowarzyszenia
w wysokości 32 358,41 PLN przeznaczymy na:

  • realizację zadań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci
    i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu w ramach projektu Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”,

  • pokrycie w ramach projektów kosztów związanych z prowadzeniem konsultacji specjalistycznych oraz realizowanie zadań z zakresu terapii społecznej dla naszych beneficjentów,

  • pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z uruchomieniem Zakładu Aktywności Zawodowej,

  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii oraz pokrycie innych kosztów statutowych związanych z realizacją projektów.

Pozostała kwota w wysokości 4 725,79 PLN przekazana przez Państwa przeznaczona jest dla osób prywatnych i organizacji wskazanych przez podatników.

 Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” swoją działalność opieramy przede wszystkim na pracy wolontarystycznej, angażując w ciągu roku około 120 wolontariuszy. Zatrudnienie ogranicza się tylko do jednego etatu i dotyczy obsługi administracyjno – księgowej.

Niezwykle ważna w realizacji zadań jest pomoc rzeczowa i finansowa pochodząca od sponsorów, z samorządów, budżetu państwa, grantodawców pozarządowych, składek członkowskich oraz dobrowolnych wpłat życzliwych nam osób, do grona których również dołączyli Państwo. Informujemy, że na stronie www.pozytek.gov.pl jest umieszczane każdego roku sprawozdanie merytoryczne i finansowe naszej organizacji.

 Szanowni Państwo,

w imieniu całego Zarządu oraz naszych beneficjentów dziękuję za okazaną życzliwość i cenną dla nas pomoc w postaci przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Ze względu na brak danych adresowych nie mogliśmy niestety do wszystkich Państwa wysłać imiennych podziękowań, dlatego w sposób szczególny kierujemy podziękowania do podatników, do których nie posiadamy danych adresowych.

 Z wyrazami szacunku

 Henryka Sokołowska

Prezes


 

opp

pełna nazwa: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie
status prawny: stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego
numer KRS 0000192452
organ upoważniony do reprezentacji: Zarząd
organ nadzoru: Komisja Rewizyjna
rozpoczęcie działalności: 1996 rok
pierwsza rejestracja: 5.12.1996 r., Sąd Wojewódzki w Kaliszu,
rejestr stowarzyszeń, nr St. 377/96

rejestracja w KRS: rejestracja w KRS z dniem 16.02.2004 r.,
Sąd Rejonowy dla Łodzi– Śródmieście w Łodzi

uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego: opp od 28.10.2004r.
konto bankowe: PKO BP o/ Wieruszów

nr 37 1020 4564 0000 5202 0010 5353
kontakt: Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"

 

 

 

 


 Do  pobrania