"Klub Otwartych Serc" -
A A A

"Klub Otwartych Serc"

PROGRAM „KLUB OTWARTYCH SERC”

 

Program realizowany jest od 1990 roku i adresowany do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów.

Założeniem programu jest poprawa stanu zdrowia oraz tworzenie jak najkorzystniejszych warunków w zakresie edukacji, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwiększenia ich samodzielności i poczucia wartości.

Celem programu jest:

  • tworzenie grup nieformalnych i kół rodziców, opiekunów wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz realizacja zadań zmierzających do aktywnego ich działania na rzecz rozwiązywania problemów dot. niepełnosprawności,
  • rehabilitacja i terapia prowadzona dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych w tym udział w turnusach rehabilitacyjnych,
  • organizacja i udział w imprezach prezentujących umiejętności niepełnosprawnych,
  • organizacja szkoleń dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy i osób pracujących z niepełnosprawnymi w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

W ramach tego programu podejmowane są działania integrujące społeczność lokalną. Warto tutaj wymienić organizowane co roku imprezy: Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem” oraz Imprezę Integracyjną Twórczość – Terapia- Sukces prezentująca umiejętności artystyczne osób niepełnosprawnych. W ramach programu organizowane są również turnusy rehabilitacyjne o charakterze integracyjnym, prowadzone są szkolenia, konsultacje, poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, i ich rodzin i wolontariuszy. W ramach programu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”.

 

Realizowane działania w ramach programy „Klub Otwartych Serc” uzyskały wsparcie finansowe w ramach niżej wymienionych projektów:

  • Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej– dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem”, Twórczość – Terapia - Sukces -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego RCPS, Starostwo Powiatowe/PCPR, Banku PKO BP S.A., Samorządu Gminy Wieruszów,
  • Integracja i aktywność - dotacja z środków EFS w ramach działania 7.1.2. POKL

 

Realizowane w programie projekty finansowane są również z środków własnych tj. m.in. dobrowolne wpłaty, darowizny, podatek 1%. Stowarzyszenie pozyskuje też znaczącą pomoc rzeczową od lokalnych darczyńców.