O stowarzyszeniu -
A A A

O stowarzyszeniu


Historia Stowarzyszenie Integracyjnego "Klub Otwartych Serc"


W 1993 roku z inicjatywy Henryki Sokołowskiej będącej wówczas dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury powstała Grupa Nieformalna "Klub Otwartych Serc". Członkami Grupy byli nie tylko bliscy pracownicy z ośrodka kultury ale również przyjaciele i znajomi pani Sokołowskiej, pracujących w różnych instytucjach a przede wszystkim w placówkach oświatowych.

Celem tej grupy było zdiagnozowanie potrzeb i liczby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej na terenie miasta i gminy. Po trzech latach działalności i podejmowania różnorodnych działań zorientowanych na problemy niepełnosprawnych powstało w styczniu 1996 roku Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc". Prezesem Stowarzyszenia do dania dzisiejszego jest Henryka Sokołowska. Członkowie Stowarzyszania za zasadne uznali aby swoje działania poszerzyć o działania integracyjne, zwiększające aktywność społeczna wszystkich mieszkańców. Stad tez oprócz programów, których beneficjentami są niepełnosprawni realizuje się zadania zorientowanych na profesjonalizację działań organizacji pozarządowych.


Celem naszej działalności jest:

  • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego,
  • animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

 

 


Stowarzyszenie realizuje ww. cele w zakresie:

  • propagowania wiedzy i czuwania nad przestrzeganiem praw człowieka, dziecka,
  • organizowania różnorodnych form spędzania czasu wolnego, łącznie z turnusami specjalistycznymi o charakterze integracyjnym (m.in. turnusy rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne),
  • organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
  • upowszechniania standardów działań obywatelskich,
  • profesjonalizacji i popularyzacji działań organizacji pozarządowych,
  • inicjowania współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego, pozarządowego i gospodarczego w oparciu o zasadę subsydiarności.

W realizacji zadań wynikających z celów statutowych, Stowarzyszenie współpracuje i korzysta z doświadczeń organizacji pozarządowych, będących w banku informacji Klon/Jawor oraz programów znajdujących się w bazie danych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i International Youth Foudation.


Cele realizowane są w ramach następujących programów:

  • "Klub Otwartych Serc" - program zorientowany na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych,
  • "Akademia Lokalnej Aktywności" - program skoncentrowany na podnoszeniu aktywności obywatelskiej na rzecz środowiska lokalnego,
  • "Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji" - program zwiększający profesjonalizację i integrację działań organizacji pozarządowych w oparciu o poradnictwo, informację i szkolenia,
  • "Program Proeuropejski" - popularyzujący ideę integracji Polski z UE.


Za swoją aktywność i działalność Stowarzyszenie wyróżnione było i nagrodzone licznymi nagrodami i tak m.in. otrzymaliśmy:

  • w 2000 roku II nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Porządnie poza rządem"
  • w 2001 roku nagrody w konkursie "Wolontariat nowe spojrzenie na pracę społeczną"

Dorobek Stowarzyszenia reprezentowany jest nie tylko w Polsce ale i za granicą podczas takich imprez jak: Targi Edukacyjne "Przyjazna Szkoła", Regionalne i Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Polskie Spotkania Europejskie oraz na wystawach i prezentacjach w Parlamencie RP, Niemczech i Holandii.