Statut Stowarzyszenia -
A A A

Statut Stowarzyszenia

Statut

 

Stowarzyszenia Integracyjnego

Klub Otwartych Serc”

w Wieruszowie

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

 

§ 2

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 

§ 4

 

Siedzibą władz jest miasto Wieruszów.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może współdziałać i być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji i instytucji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

 

§ 8

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania czy statusu finansowego oraz terapia zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

 2. animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele m.in. poprzez:

 1. tworzenie, przejmowanie oraz prowadzenie placówek terapii i rehabilitacji, mieszkalnictwa chronionego w tym również placówek ukierunkowanych na terapię zawodową i społeczną,

 2. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego oraz wypoczynkowo-rehabilitacyjnego i terapeutycznego,

 3. udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom, osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych,

 4. upowszechnianie wiedzy i czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka,

 5. integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej różnymi patologiami społecznymi i dysfunkcjami wychowawczymi,

 6. prowadzanie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób z niepełnosprawnością,

 7. współpracę z instytucjami i zakładami państwowymi, sektorem prywatnym, organizacjami samorządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim w realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży,

 8. współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,

 9. podejmowanie innych działań służących dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i z niepełnosprawnością oraz pracującym na ich rzecz,

 10. podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie idei wolontariatu oraz postaw filantropijnych,

 11. prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz integracji i profesjonalizacji sektora pozarządowego, oraz doskonalącej umiejętności osób realizujących zadania Stowarzyszenia,

 12. pozyskiwanie środków na realizację statutowych zadań poprzez organizowanie zbiórek, kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji wyłącznie celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

 

§ 11

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

 

§ 12

 

Członkowie dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych,

 

§ 13

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.

 3. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków osobom fizycznym i prawnym

 

§ 14

 

Członkowie zwyczajni mają prawo :

 1. wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia.

 3. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrzenia.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a. chronienia dobrego imienia Stowarzyszenia.

b. aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia,

c. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia.

d. systematycznego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz

Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi winni przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich ,

 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

 5. osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

 

Organy Stowarzyszenia

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 18

 

 1. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.

 2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż połowy członków władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru Zarząd w terminie 4 tygodni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem.

 

 

 

 

§ 20

 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co roku po zakończeniu roku obrachunkowego

 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a. z inicjatywy Zarządu,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej

 1. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

 2. uchwalenie statutu i jego zmian,

 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

 10. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 22

 

Zarząd

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 3. Zarząd składa się z 5 osób tj.

a. Prezesa,

b. V-ce Prezesa

c. Sekretarza

d. Skarbnika

e. Członka Zarządu

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

 

§ 23

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

 1. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 3. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 9. składanie sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz bilansu co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków,

 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 11. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§ 24

 

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie trzech osób.

 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 punkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu,

 2. przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

 3. uchwalanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej,

 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium całemu ustępującemu Zarządowi i poszczególnym jego członkom,

 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,

 6. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych Stowarzyszenia,

 7. Członkowie Stowarzyszenia będący etatowymi pracownikami Stowarzyszenia mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.

 8. kontrasygnowanie przez wyznaczonego przedstawiciela Komisji Rewizyjnej umów z członkami Zarządu stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 25

 

Wyróżnienia i kary

 

 1. Za wybitne osiągnięcia działalności na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może przyznać następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę,

 2. dyplom,

 3. nagrodę,

 4. honorowe wyróżnienie,

 5. honorowe członkostwo.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może ustanowić inne wyróżnienia.

 

 

§ 26

 

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają się:

 1.  
  1. składki członkowskie,

  2. dotacje,

  3. dochody z majątku,

  4. dochody z działalności gospodarczej,

  5. darowizny, zapisy, polecenia i subwencje,

  6. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie,

  7. dotacje państwowe i samorządowe,

  8. inne wpływy.

 1. W imieniu Zarządu osobami reprezentującymi Stowarzyszenie na zewnątrz oraz uprawnionymi do zaciągania zobowiązania majątkowych są dwie osoby spośród następujących:

 1.  
  1. Prezes,

  2. V-ce Prezes

  3. Skarbnik,

  4. Sekretarz

 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 2. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz kosztów prowadzenia przez nie działalności gospodarczej służącej celom statutowym.

 3. Majątek organizacji nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 4. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika ze statutowego celu organizacji.

 6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz osób bliskich z nimi związanych.

 

 

§ 27

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

 3. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję likwidacyjną.