Statut Stowarzyszenia -
A A A

Statut Stowarzyszenia

Statut

 

 Stowarzyszenia Integracyjnego

„Klub Otwartych Serc”

 w Wieruszowie

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4

 

Siedzibą władz jest miasto Wieruszów.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może współdziałać i być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji i instytucji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 8

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności: niepełnosprawnych, dzieci, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem, w tym:

1)     wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

2)     pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

3)     integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem,

4)     ochrona i promocja zdrowia,

5)     promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6)     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

7)     upowszechnianie i ochrona praw dziecka,

8)     wspieranie i upowszechnianie oświaty i edukacji,

9)     wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

10)  wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

12) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

13) promowanie integracji społecznej, międzypokoleniowej, międzynarodowej,

14) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej,

15) wspieranie i upowszechnienie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

16) wspieranie i upowszechnienie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami,

17) promocja wolontariatu,

18) rozwój obszarów wiejskich,

19) wspieranie i upowszechnianie rewitalizacji,

20) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 9

 1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

1)     tworzenie, przejmowanie oraz prowadzenie placówek/podmiotów/ośrodków terapii i rehabilitacji, mieszkalnictwa chronionego w tym również placówek ukierunkowanych na terapię zawodową i społeczną (88.10.Z)

2)     organizowanie i prowadzenie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego (kolonii, półkolonii, obozów) (79.12.Z)

3)     dożywianie, pozyskiwanie i bezpłatne rozdawnictwo żywności (88.99.Z),

4)     wspieranie finansowe i rzeczowe osób potrzebujących (88.99.Z),

5)     organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych (79.12.Z),

6)     opracowywanie programów rehabilitacyjnych, terapeutycznych (86.90.E),

7)     organizowanie rehabilitacji, terapii (86.90.E),

8)     organizowanie pikników, marszy, rajdów, wycieczek, i innych imprez rekreacyjno-turystyczno-integracyjnych (93,29.Z),

9)     organizowanie wystaw, wernisaży, koncertów i innych imprez kulturalnych (90.04.Z),

10) opracowywanie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych (94.99.Z),

11) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych ze schorzeniami wieku podeszłego lub niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności (88.99.Z)

12) organizowanie i prowadzenie poradnictwa prawnego (69.10Z),

13) organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego (86.90.E),

14) organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego (88.10.Z),

15) organizowanie lub udział m.in. w konferencjach, seminariach, prelekcjach, wykładach, szkoleniach sympozjach, festiwalach, debatach (85.59.B),

16) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych członków i kadry Stowarzyszenia, w tym wolontariuszy (85.59.B)

17) rzecznictwo interesów podopiecznych (94.99.Z)

18) organizowanie pośrednictwa pracy (78.10.Z),

19) organizowanie praktyk, staży (94.99.Z),

20) organizowanie miejsc pracy (88.99.Z),

21) organizowanie wizyt studyjnych (94.99.Z)

22) fundowanie nagród, stypendiów (94.99.Z),

23) prowadzenie działalności badawczej (72.20.Z),

24) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, broszur, gazet, i innych publikacji (58.00)

25) organizowanie wolontariatu poprzez angażowanie wolontariuszy w realizację celów statutowych Stowarzyszenia (94.99.Z),

26) współdziałanie ze środkami masowego przekazu (94.99.Z),

27) współpracę z instytucjami i zakładami państwowymi, sektorem prywatnym, organizacjami samorządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim (94.99.Z),

28) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych, w tym: organizowanie zbiórek, publicznych, pozyskiwanie dotacji, grantów etc.. (88.99.Z),

29) sprzedaż przedmiotów darowizny (94.99.Z).

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie, o którym mowa w ust. 1
  pkt 1-28.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 5-10, 12-19, 21, 23-24, 29

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku
  do prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (pełnym bądź ograniczonym):

1)    82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem (Przeważająca działalność)

2)    32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

3)    47  - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi   

4)    13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

5)    13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych

6)    18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

7)    23.41.Z – Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

8)    18.12.Z - Pozostałe drukowanie

9)    81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

10) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

11) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

12) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

13) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

14) 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

15) 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

 1. Decyzję co do rozpoczęcia przez Stowarzyszenie prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zmiany bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Dochód (zysk z działalności gospodarczej) Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. realizacji działalności pożytku publicznego i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.
 4. Do działalności gospodarczej Stowarzyszenie nie może angażować wolontariuszy.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

Członkowie dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych,

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, przyjęta przez Zarząd
  na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.
 3. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków osobom fizycznym i prawnym

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo :

1)     wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,

2)     uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia,

3)     zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i domagać się ich rozpatrzenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1)     chronienia dobrego imienia Stowarzyszenia,

2)     aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia,

3)     przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,

4)     systematycznego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 1. Członkowie wspierający i honorowi winni przyczyniać się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)     wykluczenia z członkostwa uchwałą Zarządu z powodu:

a)     nie płacenia składek członkowskich,

b)     nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)     działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Osoba wykluczona przez Zarząd ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 2. W przypadku ustania członkostwa Zarząd skreśla zainteresowanego z rejestru członków.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zgromadzenie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na czas nieokreślony przez Walne Zgromadzenie Członków. Na każdego z członków organów przeprowadza się odrębne głosowanie. W ramach pierwszych wyborów po zmianie Statutu Walne Zgromadzenie Członków głosuje na listę zgłoszonych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej kandydatów.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu, i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrad.

 

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może być zwołane w przypadku:

1)     z inicjatywy Zarządu,

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)     na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w przypadkach, o którym mowa
  w ust, 3 pkt 2 i 3 zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków
  w terminach przewidzianych zapisami Statutu Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Do  kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

1)     ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2)     uchwalenie Statutu i jego zmian,

3)     zatwierdzanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)     wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej bądź ich pojedynczych członków,

5)     decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

6)     ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich uiszczania,

7)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9)     nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.

§ 22

Zarząd

 1. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Zarząd składa się z 3- 5 osób tj.: Prezesa, V-ce  Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka Zarządu.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1)     złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,

2)     odwołania członka Zarządu,

3)     ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

4)     utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)     skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6)     wyboru do Komisji Rewizyjnej.

 1. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu Stowarzyszenia
  w każdym czasie w przypadku:

1)     wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia,

2)     choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do pełnienia tej funkcji w Zarządzie,

3)     niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,

4)     nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,

5)     podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Stowarzyszeniu,

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, mogą oni również z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Komisja Rewizyjna ustalając okres za jaki przysługuje zwrot kosztów, wysokość zwrotu, wysokość wynagrodzenia
  oraz okres jego pobierania.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
  na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej bądź z członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna na pełnienie funkcji członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą być w Stowarzyszeniu zatrudnieni niezależnie od pełnionej funkcji na podstawie umowy o pracę bądź jednej z umów cywilnoprawnych.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

10.  Czynność prawna dokonywana przez Stowarzyszenie w interesie członka Zarządu wymaga uchwały Komisji Rewizyjnej.

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
  z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1)     realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności       Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2)     uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)     ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia i innych regulaminów, polityk i dokumentów wew. Stowarzyszenia z wyłączeniem tych zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,

5)     podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6)     podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8)     podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9)     rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz bilansu co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków po uprzednim przedłożeniu ich Komisji Rewizyjnej,

11) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 24

 1. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w sprawach niemajątkowych jak i majątkowych, może składać samodzielnie każdy z członków Zarządu.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 25

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym bądź jawnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, tj. Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)     nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:

1)     złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji do Zarządu,

2)     odwołania członka Komisji Rewizyjnej,

3)     wyboru do Zarządu,

4)     utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5)     skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6)     ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

 1. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać członka Komisji Rewizyjnej w przypadku:

1)     wykonywania przez niego działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

2)     choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

3)     niewypełniania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej przez okres dłuższy niż rok,

4)     nienależytego pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,

5)     podjęcia przez członka Komisji Rewizyjnej działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Stowarzyszeniu.

 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest odrębna od organu zarządzającego i nie podlega mu
  w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie działalności merytorycznej, finansowej Stowarzyszenia oraz bieżącej pracy Zarządu,

2)     przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

3)     przedstawianie rokrocznie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

4)     działanie w innych sprawach przewidzianych postanowieniami Statutu.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 27

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na wpływy Stowarzyszenia składają się:

1)     składki członkowskie,

2)     dotacje, granty, subwencje,

3)     dochody z majątku Stowarzyszenia,

4)     dochody z działalności odpłatnej Stowarzyszenia,

5)     dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

6)     darowizny, zapisy, polecenia,

7)     nawiązki zasądzane przez sąd,

8)     dochody z odsetek bankowych,

9)     dochody z udziału w osobach prawnych,

10) dochody z 1% podatku od osób fizycznych,

11) inne wpływy.

 1. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 2. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy i funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd.
 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz kosztów prowadzenia przez nie działalności gospodarczej służącej celom statutowym.
 1. Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)     przekazywania ich majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

 

 

§ 28

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów.
 3. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatorów. Likwidatorami mogą być ostatni członkowie Zarządu.

 

Tekst jednolity Statutu zatwierdzony  uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr 3/2020 z dnia 21.08.2020 r.

 

Zarząd: