"Akademia Lokolnej Aktywności" -
A A A

"Akademia Lokolnej Aktywności"

PROGRAM „AKADEMIA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI”

 

Program zorientowany jest na aktywizowanie społeczności lokalnej przez wyposażenie osób objętych programem w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska.

 

Efektem programu jest:

· promocja aktywnych postaw pro społecznych obywateli, opartych na zasadach wolontariatu,

· profesjonalizacja i zwiększenie skuteczności działań obywatelskich, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej,

· odpowiedzialne i kompetentne uczestnictwo liderów społecznych w strukturach samorządu lokalnego,

· inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych. 

 

Realizowane działania w ramach programu „Akademia Lokalnej Aktywności” uzyskały wsparcie finansowe w ramach niżej wymienionych projektów:

 • Tam gdzie nie ma szkoły – dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Amerykańska Fundacja Wolność, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
 • Akademia Lokalnej Aktywności, Młodzi, Aktywni, Bezrobotni – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 • Masz Głos, Masz Wybór – dotacja z Fundacji Stefana Batorego
 • Wypoczynek letni – dotacja z Kuratorium Oświaty i Wychowania, Samorząd Powiatu oraz Gminy Wieruszów, Fundacja Banku Zachodniego.
 • W krainie marzeń, Grupy Zabawowe – dotacja z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego
 • działania opiekuńczo – wychowawcze – świetlice, imprezy plenerowe, wypoczynek wakacyjny – Samorządu Gminy Wieruszów

 

Realizowane w programie projekty finansowane są również z środków własnych tj. m.in. dobrowolne wpłaty, darowizny, podatek 1%. Stowarzyszenie pozyskuje też znaczącą pomoc rzeczową od lokalnych darczyńców.


Projekty realizowane w ramach programu:

 • Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu"

  Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładzie szczególny nacisk na aktywizowanie młodzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt...

 • Projekt "Obywatel Dziecko"

  Na podstawie porozumienia o współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci J.A. Komeńskiego Stowarzyszenie Integracyjne uczestniczyło w pilotażowych działaniach projektu „Grupy Zabawowe”

 • Projekt "Wypoczynek i aktywne formy spędzania wolnego czasu"

  Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w ramach programu Akademia Lokalnej Aktywności organizuje wypoczynek letni i aktywne formy spędzania czasu wolnego tj. wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, półkolonie i festyny rodzinne.

 • Usamodzielnione i nadal wspierane projekty

  Stowarzyszenie od początku swojego istnienie zmierzało do usamodzielnienia realizowanych projektów. Warunkiem takiego usamodzielnienia jest pozyskanie i wyposażenie...