Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu" -
A A A

Projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu"

Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu”


Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładzie szczególny nacisk na aktywizowanie młodzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt "Lokalne Centrum Wolontariatu". Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych od początku istnienia Stowarzyszenia opartych na pracy wolontarystycznej. Celem programu jest wyposażenie osób w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Centrum Wolontariatu w Wieruszowie działające przy Stowarzyszeniu zakończyło profesjonalizację działań. Osoby pracujące w projekcie podnosiły swoje umiejętności biorąc udział w różnorodnych wizytach studyjnych i szkoleniach.

W ramach Centrum funkcjonuje:

 

a) Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, realizuje takie zadania jak:

 • prowadzenie aktywnej bazy danych wolontariuszy zainteresowanych podjęciem pracy wolontarystycznej,
 • prowadzimy bazę danych organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących w realizacji projektów Stowarzyszenia – potencjalnych odbiorców pracy wolontarystycznej,
 • kierujemy wolontariuszy do pracy w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, innych organizacji pozarządowych oraz instytucji.

Najpopularniejszą formą angażowania do pomocy wolontariuszy są działania akcyjne – imprezy plenerowe, happeningi.

 

b) Szkolne Kluby Wolontariuszy:

W ramach Centrum Wolontariatu działają Kluby:

 • przy  Zespole Szkół  Ogólnokształcących (LO) im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie,
 • przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) im. Stanisława Staszica w Wieruszowie,
 • przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie-Podzamczu,
 • przy Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie,
 • W ciągu roku  przeprowadzane są szkolenia dla nowoprzyjętych wolontariuszy w Centrum i Klubach pt. „Dlaczego warto być wolontariuszem” .

Wolontariusze zrzeszeni w Szkolnym Klubie Wolontariatu działają w oparciu o  wolontariat akcyjny, angażują się w organizację imprez okazjonalnych, festynów, happeningów, itp. Stowarzyszenie w ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu sprawuje  również merytoryczną opiekę nad grupami wolontariuszy, które powstały przy Towarzystwie Rozwoju Polesia i Stowarzyszeniu Profilaktycznym „Alternatywa”. Grupy  te prowadzą działalność na rzecz swoich organizacji.

 

c) Grupa Nieformalna „Młodzi Wolontariusze”

Członkami Grupy sa osoby studiujące w trybie dziennym i zaocznym. Wielu z nich to osoby pracujące zawodowo. Działania tej Grupy koncentrują się na projaktach akcyjnych tj.:

 • Regionalna Impreza Integracyjna,
 • Twórczość – Terapia – Sukces,
 • Lokalne Święto Wolontariatu,
 • Różnorodne formy wypoczynku i imprezy okazjonalne.

Wolontariusze uczestniczą w różnorodnych szkoleniach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które zwiększają ich kwalifikacje i wiedzę.

Z inicjatywy Nieformalnej Grupy Młodych oraz szkolnych Klubów Wolontariusza powstała Młodzieżowa Rada Powiatu, której opiekunem z ramienia samorządu jest Radna Powiatu Wieruszowiskiego Henryka Sokołowska – Prezes Stowarzyszenia. Członkami – radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu są uczniowie szkół ponadgimanzjalnych z terenu powiatu wiaruszowskiego. Ważnym działaniem tej grupy jest projekt „Masz Głos - Masz Wybór” finansowany przez Fundacje im. Stefana Batorego. Z inicjatywy tej Grupy realizowany jest również od 2007 roki projekt „Zdrowy styl życia szansą na prawidłowy rozwój i sukces człowieka” wspierany finansowo przez Samorząd Powiatu Wieruszowskiego.