Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji dla Niepełnosprawnych -
A A A

Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji dla Niepełnosprawnych

Projekt Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji "Być Razem" dla niepełnosprawnych

 

Projekt Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” powstał w wyniku wcześniejszej realizacji projektu pod nazwą Środowiskowy Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BYĆ RAZEM”. Projekt adresowany jest dla 50 dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego. Pośrednimi beneficjentami projektu są rodzice i opiekunowie, nauczyciele i wolontariusze pracujący z nimi na co dzień.  


Projekt jest kolejnym, czwartym etapem systematycznych działań podejmowanych w ciągu kilku ostatnich lat, a zmierzających ostatecznie do utworzenia systemowych rozwiązań w zakresie edukacji, terapii i rehabilitacji dla naszych bezpośrednich adresatów. Realizowane w ramach projektu zadania uzupełniają  obowiązkowy program edukacyjny realizowany w szkołach integracyjnych, masowych i specjalnych funkcjonujących na terenie powiatu. Prowadzone zajęcia, konsultacje specjalistyczne i spotkania informacyjne nie tylko zwiększają wiedze beneficjentów nt. niepełnosprawności ale wpływają na poprawę ich zdrowia fizycznego i intelektualnego.


W ramach projektu systematycznie prowadzone są dla naszych adresatów:

 • terapia logopedyczna (indywidualna i grupowa),
 • terapia społeczna,
 • rehabilitacja (indywidualna i grupowa),
 • rewalidacja umożliwiająca dzieciom niepełnosprawnym osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
 • konsultacje i specjalistyczne szkolenia dla rodziców i opiekunów,
 • szkolenia dla wolontariuszy i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.


Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu powiatu wieruszowskiego . Zajęcia realizowane są w niżej wymienionych grupach:

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna realizująca obowiązek szkolny w klasach życia,  klasach specjalnych na poziomie podstawówki i gimnazjum oraz realizująca indywidualny program nauczania,
 • dzieci i młodzież będąca uczniami zespołu edukacyjno – terapeutycznego klas integracyjnych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • młodzież i dorośli niepełnosprawni tj. absolwenci gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych

 

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, rehabilitacji oraz przeszkolonych wolontariuszy. Praca z dziećmi opiera się na przygotowanych wcześniej indywidualnych programach terapeutycznych i zmierza do opracowania kompleksowej ich diagnozy, a w efekcie opracowania wskazówek terapeutycznych dla rodziców oraz nauczycieli pracujących z nimi na co dzień w szkołach masowych.


Do prowadzenia konsultacji specjalistycznych angażujemy wysokiej klasy specjalistów z zewnątrz m.in. certyfikowanego międzynarodowego terapeutę metody Castillo Moralesa, psychologa klinicznego, terapeutę psychoseksualnego, pediatrę, neurologa i psychiatrę.

Bardzo ważnymi beneficjentami projektu są rodzice, opiekunowie, wolontariusze i osoby na co dzień współpracujące z niepełnosprawnymi. Ich przygotowanie i wiedza specjalistyczna na temat niepełnosprawności jest często niewystarczająca, co utrudnia realizację zadań terapeutycznych. To dla nich stowarzyszenie realizuje szereg zadań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacji specjalistycznych. W ramach terapii społecznej tak niepełnosprawni jak i bezpośredni beneficjenci uczestnicza w terapii społeczen, w tym w różnorodnych formach wypoczynku letniego (np. turnusy rehabilitacyjne), imprezach okolicznościowych i wycieczkach itp.


Wymierne efekty działań podejmowanych w ramach projektu to:

 • powstanie klas integracyjnych i zespołu edukacyjno – terapeutycznego dla głębiej upośledzonych na terenie powiatu,
 • powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie liczby uczestników i powstanie Grupy Wsparcia w WTZ,
 • w wyniku prowadzonej edukacji i współpracy z samorządami zatrudnienie w szkołach masowych realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych logopedów i rehabilitantów.
 • wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizujący obowiązek szkolny w szkołach masowych, klasach integracyjnych i klasach specjalnych,
 • zdiagnozowanie umiejętności i możliwości osób niepełnosprawnych kończących naukę w gimnazjum oraz wytyczenie dla nich dalszej drogi życiowej poprzez kierowanie do różnorodnych placówek edukacyjnych, terapeutycznych itp.,
 • wzrost poziomu zaangażowania samorządów lokalnych w tworzenie systemowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu,
 • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności na temat niepełnosprawności przez rodziców, opiekunów i osób na co dzień realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych.

 

Dodatkowym efektem jest włączenie do zajęć przedszkolnych w tym również Grup Zabawowych młodszych dzieci niepełnosprawnych.