Strona główna -
A A A

Strona główna

 

 

 


 

sikos

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie  jest organizacją pozarządową działająca od 1996 roku. W 1989 roku powstała grupa samopomocowa „Klub Otwartych Serc”, zrzeszająca rodziny dzieci niepełnosprawnych. Inicjatorem powstania tej grupy jak i później stowarzyszenia była Henryka Sokołowska, która wspólnie z członkami „Klubu” założyła nasza organizację.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania,  czy statusu finansowego;
  • animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe;

 

Stowarzyszenie realizuje ww. cele po przez:

  • propagowania wiedzy i czuwania nad przestrzeganiem praw człowieka, zaś w szczególności praw dziecka;
  • organizowania różnorodnych form spędzania czasu wolnego, łącznie z turnusami specjalistycznymi o charakterze integracyjnym (m.in. rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne);
  • organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
  • upowszechniania standardów inicjatyw obywatelskich;
  • profesjonalizacja i popularyzacja działań organizacji pozarządowych;
  • inicjowania współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego, pozarządowego i gospodarczego w oparciu o europ. zasadę subsydiarności;
  • promowania idei polskiego członkostwa w UE oraz informowania społeczeństwa o jego warunkach i następstwach;

 

Cele realizowane są w ramach następujących programów:

„Klub Otwartych Serc” – program zorientowany na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych,

„Akademia Lokalnej Aktywności” – program skoncentrowany na podnoszeniu aktywności obywatelskiej na rzecz środowiska lokalnego,

„Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji” program zwiększający profesjonalizację działań organizacji pozarządowych w oparciu o poradnictwo, informację i szkolenia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego i sąsiadujących powiatów.

„Program Proeuropejski” – promowanie partnerskiej współpracy i popularyzujący ideę integracji Polski z UE.

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie od 28 października 2008 roku jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne mają prawo przekazania 1% z należnego podatku dochodowego na nasza organizację.

 

 

opp 1%

Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę

naszej organizacji:

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

oraz numer KRS 0000192452

                                 resztę zrobi za Ciebie Urząd Skarbowy!