Akademia dla rodziców i opiekunów -
A A A

Akademia dla rodziców i opiekunów

STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE ,,KLUB OTWARTYCH SERC”  WIERUSZÓW

 

Akademia dla rodziców i opiekunów ,, Nie jesteś sam”

 

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” od wielu lat realizuje różnorodne działania dla rodziców, opiekunów, terapeutów współpracujących z osobami z niepełnosprawnością.  To m.in. w Stowarzyszeniu odbywają się zajęcia dla studentów zaocznych kierunku oligofrenopedagogiki z Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Łodzi. Trenerzy SIKOS na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzą też zajęcia warsztatowe
i szkoleniowe dla rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. W wieruszowskim stowarzyszeniu odbywają się tez liczne szkolenia i kursy doskonalące umiejętności wolontariuszy, terapeutów, nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.

Jednym z ważniejszych celów  SI „KOS” jest wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością w różnym wieku. Uzyskanie jak najlepszych efektów terapii jest zależne od wiedzy i  zaangażowania ludzi z najbliższego otoczenia a przede wszystkim  rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu  Akademia dla Rodziców i Opiekunów „Nie jesteś sam” rozpoczęła się lipca 2013 roku. Realizowane w projekcie działania zorientowane są na zwiększenie wiedzy nt. niepełnosprawności i rozwiązywania problemów z nią związanych, a dotyczących nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również  ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia. W 2015 roku w sposób szczególny zaplanowane w projekcie zadania będą motywować do udziału w nim rodzeństwo osób z niepełnosprawnością.

Opieka nad osobą niepełnosprawną to system skoordynowanych oddziaływań społecznych, wychowawczych, psychologicznych, medycznych itp. ułatwiających osobie  z niepełnosprawnością prawidłowe funkcjonowanie w życiu i środowisku.

Do udziału w projekcie w 2015 roku zaproszonych zostanie około 70 osób z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością   tj. rodziców/opiekunów, pełnoletniego rodzeństwa oraz przyjaciół rodzin/wolontariuszy, terapeutów z terenu powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego. Beneficjenci projektu będą uczestniczyć w :

  • szkoleniu warsztatowym prowadzonym przez psychologów nt. Zasad komunikacji i motywacji w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie zakresu psychologii, terapii pedagogicznej;
  • dwóch szkoleniach informacyjnych dot. zwiększania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej oraz podmiotowością dorosłych osób niepełnosprawnych i angażowania asystentów i trenerów przykłady polskie i niemieckie;
  • wizycie  studyjnej dot. tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na przykładzie Gminy Gołuchów, w trakcie wizyty m.in. zajęcia szkoleniowo-integracyjne pt. „Mydła i pachnidła” ;
  • indywidualnych, grupowych poradach i konsultacjach realizowanych stacjonarnie w siedzibie projektu lub mailowo i telefonicznie w ramach uruchomionego Punktu Konsultacyjno – informacyjnego „Niepełnosprawnych – możliwości, uprawnienia, szanse”.

Na stronie WWW stowarzyszenia (www.sikos.org.pl)  zamieszczane będą bieżące informacje
o projekcie i  o realizowanych w nim działaniach. Będziemy też zamieszczać  materiały szkoleniowe  
z możliwością ich pobrania oraz artykuły, których tematyka odnosić się będzie do najczęstszych pytań
i problemów zgłaszanych podczas indywidualnych porad i konsultacji. Wszystkie podejmowane działania podczas projektu służyć będą efektywnej terapii i poprawie życia osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów, szkolenia i porady prowadzone będą w budynku mieszczącym się na ul. Sportowej 7, tel. (62) 78 41 331 lub 78 42 535, e – mail: biuro@sikos.org.pl.