Zapytanie ofertowe - Zebranie materiałów, opracowanie i wydruk -
A A A

Zapytanie ofertowe - Zebranie materiałów, opracowanie i wydruk

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"
ul. Marianów 7
98-400 Wieruszów


II. Przedmiot zamówienia
:
Przedmiotem zamówienia jest zebranie materiałów, opracowanie i wydruk publikacji
w ramach projektu Age free, czyli wiek to tylko liczba.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wydruk publikacji wg. poniższych parametrów:
1) format: A4
2) ilość stron: 12 (z okładką) zadruk 4/4
3) papier: środek – kreda 130 g ; okładka – kreda 250 g
4) łączenie: szycie
5) nakład: 500 egz.
6) wydruk na podstawie materiału dostarczonego przez zamawiającego

IV. Termin realizacji zamówienia:
10 dni od dnia przesłania materiałów do druku – nie później niż do 15 grudnia 2021 r.

V. Kryterium oceny ofert:
cena 100%
Zamawiający wybierze ofertę, której cena brutto będzie opiewała na najniższą kwotę. Koszt oferty brutto stanowi wartość całego zamówienia. Termin płatności: 14 dni od dostawy zamówienia

VI. Termin płatności
W terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

VII. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadać umiejętności, uprawnienia
i kwalifikacje oraz odpowiednie zaplecze do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

VIII. Forma złożenia oferty :

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu,

2) Oferta powinna być czytelna,

3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postepowania.

Ofertę należy przesłać lub złożyć terminie do 19 listopada 2021 r. godz. 15:00 na dostarczonym formularzu przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@sikos.org.pl

„oferta na wydruk publikacji w ramach projektu Age free, czyli wiek to tylko liczba”

 

VIII. Osoby do kontaktu:

Marek Patyk, 62 783 26 41