Aktywnie, Profesjonalnie, Skutecznie -
A A A

Aktywnie, Profesjonalnie, Skutecznie

 

sikos

AKTYWNIE,  PROFESJONALNIE,  SKUTECZNIE

 

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”, wspólnie z samorządem powiatu już od wielu lat realizuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w różnych obszarach życia społecznego. Projekt AKTYWNIE, PROFESJONALNIE, SKUTECZNIE jest kolejnym krokiem w podejmowanych działaniach. Głównym jego celem jest profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych tak, aby w większym stopniu  przejmowały do realizacji zadania publiczne. Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane są na zwiększenie wiedzy i umiejętności osób zarządzających tymi organizacjami.

 

Projekt realizowany jest w okresie 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010r.

Do udziału w projekcie zaproszono organizacje z powiatu wieruszowskiego oraz współpracujące z nimi organizacje z powiatów wieluńskiego i kępińskiego.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

* Cztery kursokonferencje nt.:

  1. prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  2. źródeł finansowani a organizacji i zarządzania finansami
  3. planowania i zarządzania projektami
  4. pozyskiwania wolontariuszy i pracowników do pracy w organizacji oraz zarządzania kadrami

Po każdej z nich uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad.

Dwudniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowe poświęcone nabyciu umiejętności  planowania projektów lokalnych, wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz zarządzania projektami.

Dwa spotkania animacyjne, których celem jest propagowanie dobrych praktyk współpracy między organizacjami a samorządem lokalnym na przykładzie projektu realizowanego w partnerstwie z powiatem wieruszowskim oraz wypracowanie wzorcowego rocznego programu współpracy z gminami i powiatami.

Uruchomienie, z dniem 2 stycznia 2010r, Centrum Aktywności NGO’s, w którym organizację będą miały stały dostęp do informacji i merytorycznej pomocy w prowadzeniu obsługi administracyjnej i finansowej stowarzyszenia. Centrum będzie czynne codziennie i każdy będzie mógł tam skorzystać z komputera, internetu, ksero oraz dowiedzieć się gdzie można zdobyć zewnętrzne środki i jak napisać dobry projekt by je otrzymać. Pracownicy Centrum pokażą i pomogą przygotować sprawozdanie finansowe i merytoryczne niezbędne do rozliczenia projektu. Siedziba Centrum będzie mieściła się w Wieruszowie w budynku administracyjnym Wieruszowskiego Klubu Sportowego „Prosna”. Aby skrócić organizacjom drogę po informację zaplanowano także utworzenie dwóch punktów terenowych w Bolesławcu i Galewicach, w których co drugi tydzień specjaliści będą pełnili dyżury i służyli doradztwem i pomocą.

 

Realizowane zadania mają charakter ciągły i zgodnie z założeniami Projektu będą prowadzone także po jego zakończeniu. Już dzisiaj zespół realizatorów ma pomysł na jego kontynuowanie także w latach następnych. 

 

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych