Informacja o wynikach naboru uzupełniającego AOON AON -
A A A

Informacja o wynikach naboru uzupełniającego AOON AON

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Data 25.10.2022r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2022-4791-130774  w projekcie pn.  Centrum Usług Środowiskowych „Razem Łatwiej” 

 

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zasady konkurencyjności realizowanym przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie informuję,
że w postępowaniu uzupełniającym o udzielenie zamówienia na usługi AON/AOON dla osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w mieszkaniach wspieranych i treningowych  wybrana została oferta:

            Moniki Melkowskiej z Wyszanowa

 

Oferent zadeklarował świadczenie usług AON/AOON w cenie 30,00 zł brutto
za 1 godzinę.

 

 

                       Henryka Sokołowska

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie                               

 

       …………………………………………………….

Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację

            (Beneficjent/osoba upoważniona)