Zaproszenie do złożenia szacunku - opiekun medyczny -
A A A

Zaproszenie do złożenia szacunku - opiekun medyczny

Wieruszów, dnia 3 listopada 2020 r.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUNA MEDYCZNEGO

W MIESZKANIACH WSPIERANYCH I TRENINGOWYCH

W RAMACH PROJEKTU:

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH – „RAZEM ŁATWIEJ”

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 (dalej zwany SI KOS), zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:  

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem Łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7

         III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna medycznego dla osób z niepełnosprawnością – mieszkańców mieszkań wspieranych i treningowych - uczestników projektu (zwanych dalej UP).

Usługa realizowana będzie począwszy od 25 listopada 2020r. do końca maja 2023r i dotyczyć będzie udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych i przyuczaniu do samodzielnego ich wykonywania. W zależności od rozpoznanych potrzeb i problemów pomoc i przyuczanie do samodzielności obejmować będzie w szczególności n/w czynności:

 

1)    edukację w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych;

2)    słanie łóżka i wymianę pościeli;

3)    toaletę całego ciała z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;

4)    mycie głowy i pielęgnację włosów;

5)    zmianę bielizny osobistej;

6)    zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych (w miarę potrzeb);

7)    czynności usprawniające ruchowo osobę z niepełnosprawnością;

8)    pomoc w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;

9)    udzielanie pierwszej pomocy

10) ocenę parametrów podstawowych funkcji życiowych (temperatura, tętno, ciśnienie tętnicze krwi etc.);

11) zabiegi przeciwzapalne na zlecenie lekarza lub pielęgniarki.

 

W wykonywaniu swoich czynności opiekun medyczny zobowiązany jest  do:

1)    współpracy z rodzinami osób  z niepełnosprawnością;

2)    współpracy opiekunem domu oraz Zarządem SI KOS przy realizacji usługi;

3)    udziału w okresowych ocenach i ewaluacji indywidualnych programów usamodzielniania;

4)    sporządzania dokumentacji z realizacji zadań zgodnie ustalonymi procedurami
i wzorami przekazanymi przez SI KOS.

Usługi opiekuna medycznego realizowane będą w budynku z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi, zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8, w czasie przebywania osób z niepełnosprawnością w mieszkaniach wspieranych i treningowych.

Zakłada się, że usługa opiekuna  medycznego realizowana będzie w średnim w wymiarze
25 godzin miesięcznie. Konkretne dni i godziny pracy opiekuna medycznego ustalane będą z Zarządem SI KOS/ opiekunem domu w okresach miesięcznych (na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego usługa dotyczy) i uzależnione będą od zdiagnozowanych potrzeb.

 

 

Wymagania dot. wykonawców usługi:

 

Usługa opiekuna medycznego może być świadczona przez osobę, która ukończyła 2-semestralną szkołę policealną w zawodzie opiekun medyczny zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019r. poz. 991 ze zm.)

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: biuro@sikos.org.pl w dniach 04.11.2020 – 09.11.2020, w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 10.11.2020 r. do godz. 15.00
w siedzibie SI KOS w Wieruszowie lub na adres e-mail: biuro@sikos.org.pl na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

                                                                      Prezes Zarządu SI KOS

                                                                        Henryka Sokołowska

 

Załącznik – formularz wyceny