Zaproszenie do złożenia szacunku na usługi cateringowe -
A A A

Zaproszenie do złożenia szacunku na usługi cateringowe

 

Wieruszów, dnia 2 października 2020 r.

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CATERINGOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH – „RAZEM ŁATWIEJ”

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7,
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

 

 

I. Postanowienia wstępne:  

Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020.

 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7

 

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 55520000-1 Usługi dostarczenia posiłków

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringowej dla maksymalnie 11 osób z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, przebywających w mieszkaniach wspieranych i treningowych zlokalizowanych w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8

Warunki realizacji usługi cateringowej:

1)    codzienne dostawy w porze obiadowej tj. w godz. 12:00 do 13:30 do budynku z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8,

2)    świadczenie usługi cateringowej obejmuje dni robocze w okresie od dnia następnego od podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy 22.10.2020) do 31 maja 2023r.

3)    zakładana maksymalna dzienna liczba obiadów wynosi 11 z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia ilości obiadów zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie;

4)    dzienną liczbę obiadów na dany miesiąc kalendarzowy ustali Zamawiający na 2 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dostawy będą dotyczyć, przekazując tą informację Wykonawcy zadania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ustalonej na dany miesiąc ilości obiadów zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Ewentualne zmiany ilości obiadów Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem;

5)    posiłki powinny być dostarczone do wskazanej lokalizacji w taki sposób aby nie zostały wychłodzone w trakcie transportu i mogły być podawane jako ciepłe;

6)    wszystkie posiłki muszą być zapakowane w  jednorazowe, termoizolowane opakowania, których cena powinna być skalkulowana w ofercie;

7)    obiad musi spełniać n/w warunki jakościowe, ilościowe i rodzajowe:

a)    tygodniowy jadłospis powinien być urozmaicony; w skali tygodnia posiłki nie mogą powtarzać się,

b)    co najmniej 4 razy w tygodniu  II danie powinno zawierać mięso (sztuka mięsa lub potrawa zawierająca mięso np. pierogi z mięsem, gulasz, potrawka, podroby  lub rybę (filet) wraz z surówką lub gotowanymi warzywami, bigos)

c)    potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, aromatyzowanych,

d)    w jadłospisie powinny przeważa potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

e)    do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie: tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), dużej ilości warzyw, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, ryżu oraz umiarkowane stosowanie soli;

8)    Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wkluczeń lub nietolerancji pokarmowych. Dostawa niestandardowych posiłków odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółów
dot. rodzaju produktów i sposobu ich przygotowania;

9)    Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji;

10) Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek produkowanych posiłków zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80 poz. 545)

11) Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt, oraz co najmniej raz na tydzień zapewnia odbiór opakowań po obiadach co powinien wkalkulować w cenę posiłków

Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zamówione i dostarczone posiłki rozliczane, w okresie miesięcznym, na podstawie faktury i specyfikacji posiłków wydanych w każdym dniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

IV. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Alicja Ruta. Numer telefonu kontaktowego: 62 78 42 535, adres e-mail: biuro@sikos.org.pl w dniach 05.10.2020 – 08.09.2020r., w godzinach 15:30 – 17:00

 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 09.10.2020 r. do godz. 15:00
w siedzibie SI KOS w Wieruszowie lub na adres e-mail: biuro@sikos.org.pl na Załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

 

                                                                      Prezes Zarządu SI KOS

                                                                        Henryka Sokołowska

 

 

Załączniki: