Nabór uczestników do Projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" USŁUGA MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO -

 

  

A A A

Nabór uczestników do Projektu "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" USŁUGA MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO

Nabór uczestników do Projektu

„Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA WSPIERANEGO

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, z siedzibą:
ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów ogłasza nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” - Usługa Mieszkalnictwa Wspieranego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

            Usługa mieszkalnictwa wspieranego daje możliwość pobytu osobom niesamodzielnym w lokalu mieszkalnym spełniającym podstawowe wymogi w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia, dostosowanych do ich potrzeb i uwarunkowań wynikających z rodzaju schorzenia, itp. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać również  z usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, tj. poradnictwa specjalistycznego, usług asystenckich i treningów - przez 5 dni w tygodniu prowadzonych przez asystentów przy wsparciu wolontariuszy. Mieszkańcy we własnym zakresie będą ponosić koszt śniadań i kolacji, a w ostatnim roku realizacji zadań ponosić będą koszty przygotowania obiadów. W czasie trwania projektu partycypować będą ponoszone koszty energii, ogrzewania, śmieci, itp. (nie dotyczy czynszu, bieżących napraw sprzętu, obiektu, itp.). Realizator gwarantuje wyposażanie pomieszczeń w meble i sprzęt, o czym mowa
w Regulamin świadczenia usługi mieszkalnictwa wspieranego przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”.

            W trakcie realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” planuje się uruchomienie mieszkań wspieranych łącznie dla co najmniej
6 osób niesamodzielnych. W jednym mieszkaniu przebywać będą nie więcej niż 3 osoby jednocześnie.

Uczestnikiem projektu może zostać pełnoletnia osoba, która zamieszkuje w powiecie wieruszowskim i jest osobą niesamodzielną, tj. taką, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga m. in. wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoba zainteresowana udziałem w ww. projekcie akceptuje Regulamin świadczenia usługi mieszkalnictwa wspieranego przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”w Wieruszowie oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” (w załączeniu do niniejszego naboru).

O kolejności zakwalifikowania do projektu i tym samym skorzystania z usługi mieszkalnictwa wspieranego decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

a)      osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

b)      osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

c)      osoby mieszkające samodzielnie lub z rodziną w bardzo trudnych warunkach lokalowych, co nie stwarza możliwości przygotowania do samodzielnego funkcjonowania,  korzystania z np. podstawowego sprzętu, AGD, urządzeń sanitarnych itp.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

O wysokości ponoszonych kosztów decydować będzie wysokość potwierdzonego oświadczenia o dochodach, na podstawie czego pozostanie naliczony koszt z tytułu użytkowania lokalu ( nie dotyczy czynszu, wyposażenia, napraw, itp.).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi mieszkalnictwa wspieranego prosimy
o zgłoszenie się:

  • w siedzibie partnera odpowiedzialnego za realizację usługi, tj. SI „KOS”
    w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów, tel.: 627841331,
    e – mail: biuro@sikos.org.pl; 
  • w biurze projektu, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
    ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, tel. 627831995.

 

Pliki do pobrania: