Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie remontu dachu -

 

  

A A A

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie remontu dachu

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na wykonanie remontu dachu w budynku zlokalizowanym
w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 z mieszkaniami wspieranymi
i treningowymi w ramach
realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7 

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)       oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

a) oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,

b)      fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

3)      oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),

4)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe – remont dachu w budynku przy ul. Waryńskiego 8”,

5)      oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

6)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 10 maja 2019r do godz. 10:00; o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,

7)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

8)       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska  tel. 501 748 202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8. Zakres remontu obejmuje:

1)      wykonanie pokrycia dachowego budynku blachą trapezową T20 o grubości 0,5 mm na powierzchni 230 m2, w tym przybicie łat (500mb) i kontrłat (170mb)

2)      czyszczenie i malowanie rynien

3)      malowanie ogniomurów

4)      wykończeniowe obróbki blacharskie kominów, rynien i dachu.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Kolor blachy i rynien Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.


Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których wcześniej nie można było przewidzieć, konieczność ich wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

 

Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie od 13 maja 2019 r. do 30 maja 2019r

 

Wymagania wobec Wykonawców zamówienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do wykonania zamówienia może przystąpić przedsiębiorca o statusie aktywnego przedsiębiorcy, posiadający w przedmiocie działalności prawo do wykonywania usług remontowo – budowlanych.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Potencjał techniczny

Przedsiębiorca we własnym zakresie musi posiadać właściwe wyposażenie techniczne - sprzęt niezbędny do wykonania usługi

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a)      cena  (brutto)  - 80 %,

b)      okres gwarancji   -  20 %,

             Łącznie, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pg

gdzie:       

Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

      Pg – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji,

      P – oznacza sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach.

  Łącznie, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

  1. Sposób oceny ofert:

 

a)   w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym  koszt wszystkich materiałów i wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysów nakładczych.

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 80

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80pkt 

 

b)  w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.  

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może przekroczyć 60 miesięcy, dla ofert z dłuższym okresem gwarancji niż 60 miesięcy przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt., natomiast pozostałe oferty będą obliczone wg następującego wzoru:

Pg=Go/Gmax x 20

gdzie:

Go – oznacza liczbę miesięcy gwarancji oferty ocenianej,

Gmax – oznacza liczbę miesięcy najdłuższej gwarancji nie dłuższej jednak niż 60 miesięcy

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20pkt.

 

c)   obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje  w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga  cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów wyliczoną wg. kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Wieruszów, dnia 25 kwietnia 2019r.

 

 

Do pobrania załączniki: