Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenckich -

 

  

A A A

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystenckich

 

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2018

Numer ogłoszenia

1089933

Status ogłoszenia

Ogłoszone

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)      wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

3)       oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

a) Curriculum Vitae (CV),

b)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi sporządzony wg. załączonego załącznika - Wykaz wykonywanych usług asystenckich,

c)      oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,

d)     fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

4)      oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),

5)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7 z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe – usługi asystenckie”,

6)      oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

7)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 27 luty 2018 r. do godz.10.00; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

8)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

9)       zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 501 748 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (zwany dalej TPD OM) występujący jako partner projektu. Dane adresowe TPD OM: ul. Sportowa 7, 98 – 400 Wieruszów.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 8 505 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla  8 uczestników projektu (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie. Średnia miesięczna liczba godzin przypadająca  na 1 UP wynosi 63 godziny i będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb UP.

W trakcie realizacji projektu planowane jest zaangażowanie 5 AON/AOON na podstawie umowy zlecenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie powiat wieruszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór AON/AOON, którzy zrealizują 8 505 godzin wsparcia dla 8 osób z niepełnosprawnością - mieszkańców powiatu wieruszowskiego w celu zwiększenia ich samodzielności i zaradności osobistej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług AON/AOON. Zaangażowane zostanie 5 osób na podstawie umowy zlecenia. Usługi realizowane będą dla 8 UP. Zakres czynności wykonywanych przez AON/AOON uzależniony będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia i stopnia samodzielności. Usługa realizowana przez 27 miesięcy począwszy od marca 2018 i dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego. Wspieranie to wyraża się przede wszystkim pomocą w usamodzielnianiu uczestników projektu w życiu społecznym, aktywizacją społeczną i/lub pomocą w przeprowadzaniu terapii, rehabilitacji, pracy zawodowej lub edukacji wg. indywidualnych potrzeb UP. Wsparcie realizowane jest w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania.

Do zadań AON/AOON należeć będzie m.in.:

Ø  wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi,

Ø  towarzyszenie UP w codziennych czynnościach,

Ø  wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,

Ø  wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,

Ø  pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych,

Ø  wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.,

Ø  kształtowanie u UP zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie ich do aktywności. 

Osoby zaangażowane jako AON/AOON obejmować będą wsparciem średnio 1 - 2  osoby z niepełnosprawnościami lub niesamodzielne w średnim wymiarze miesięcznym 63 godziny wsparcia na jednego UP. Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w  formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego opiekuna prawnego. Wzory dokumentów zostaną przekazane AON/AOON przez TPD OM.

Usługa asystencka AON/AOON rewitalizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby
w zakresie terapii społecznej również w dni wolne od pracy. Termin realizacji usługi w dni wolne od pracy uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym. 

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

85311200-4

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie przez 27 miesięcy począwszy od marca 2018 r.

Załączniki

 • Formularz ofertowy

 • Wykaz wykonywanych usług asystenckich

 • Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia0

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy łącznie spełnia warunki szczegółowe w następującym zakresie:
a) posiada minimum średnie wykształcenie – ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie poprzez złożenie przez Oferenta kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzonego przez Oferenta za zgodność z oryginałem,
b) posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub ukończony kurs asystenta osoby niepełnosprawnej. Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie załącznika do zapytania ofertowego „Wykaz wykonywanych usług asystenckich” - potwierdzającego, że Oferent posiada wymagane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie lub kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu asystenta osoby niepełnosprawnej, które należy potwierdzić przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

AON/AOON mogą zostać kandydaci, którzy:

1)      posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu  AON/AOON w szczególności posiadają ukończoną policealną szkołą kierunkową asystenta AON zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184 ze zm.) lub posiadają ukończony 70-godzinny kurs kwalifikacyjny dla AON/AOON i posiadają minimum 1 rok doświadczenia zawodowego lub wolontarystycznego  w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

2)      spełnią warunek nie przekroczenia 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo w miesiącu pracy, w którym będą realizować powyższe zlecenie,

3)      przedmiot zamówienia wykonają osobiście,

Potencjał techniczny

Posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1)      udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi i posiadanie kwalifikacji AON/AOON,

2)      łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi w zakresie usług AON/AOON w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie,

3)      stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia potwierdzony zaświadczeniem w przypadku wyboru oferty w momencie zawierania umowy.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001-IP.01-10-001/17 warunkiem zatrudnienia kandydata, jako AON/AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych.

Opinia psychologa zostanie wydana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi najkorzystniejszymi oferentami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki
Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)      dojazdu na własny koszt do UP, u których będzie świadczona usługa,

2)      prowadzenie dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania w celu weryfikacji realizowanej usługi prowadzenia dokumentacji wg. zaleceń Zamawiającego,

3)      zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi,

4)      nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych,

5)      zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu

6)      przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016r. poz. 922)’

7)      na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

8)      współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in:

1)      okresu i harmonogramu realizacji umowy,

2)      ostatecznej ilości godzin usług asystenckich, opiekuńczych,

3)      ostatecznej ilości uczestników projektu,

4)      zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonego w umowie,

5)      zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.      Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi sporządzony na załączonym formularzu: Wykaz wykonywanych usług

2)      CV

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

4)      Oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty:

O wyborze oferty decyduje:

1)      w 60% cena brutto za godzinę usługi,

2)      w 40% doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką lub wspieraniem osób niepełnosprawnych lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

            Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie,

            P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Cena brutto za godzinę usługi – 60%

Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wynagrodzenia brutto za 1 godzinę całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co *Kp *Wc

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 60%

      Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 60pkt

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 40%

W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe wykonawcy”, Wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz
wykonywanych usług asystenckich, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Punkty przyznawane są za długość doświadczenia zawodowego/wolontariatu
w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką i wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat – 10 pkt

Doświadczenie 2 do 4 lat – 30 pkt

Doświadczenie powyżej 4 lat – 40 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Pd=Do/Dmax*Kp*Wd

gdzie:

Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,

Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Doświadczenie” = 40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40pkt.

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

łódzkie, wieruszowski

Numer telefonu

627831995

Fax

NIP 9970147748

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

 

 

Formularz ofertowy

naboru na asystentów osoby niepełnosprawnej (AON)
i asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON)
w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 

Nazwa Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
w Wieruszowie, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów

Imię i nazwisko / nazwa oferenta

 

Adres oferenta

 

Posiadanie kwalifikacji AON lub ukończony minimum 70-godzinny kurs/szkolenie potwierdzające uzyskanie uprawnień AOON

(zaznaczyć wpisując znak „x” we właściwe pole)

 

 

TAK NIE

Długość doświadczenia w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowego, wolontariackiego lub osobistego, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (zaznaczyć wpisując znak „x” we właściwe pole)

1–2 lata

2-4 lata

powyżej 4 lat

Proponowana stawka wynagrodzenia za 1 godzinę świadczonej usługi AON/AOON

……………………………………… zł brutto

słownie: ………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

 1. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

 2. spełniam warunek nie przekroczenia 276 godzin miesięcznego łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo w miesiącu pracy, w którym będę realizować powyższe zlecenie,

 3. nie jestem pracownikiem ani też nie świadczę usług na podstawie umowy zlecenia u któregokolwiek z partnerów TPD OM realizujących wspólne zadanie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”,

 4. przedmiot zamówienia wykonam osobiście.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1. Wykaz wykonywanych usług asystenckich/pracy zawodowej lub wolontarystycznej na rzecz osób z niepełnosprawnością,

2. CV,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………….dnia

podpis oferenta:

 

……………………………………………………………

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

……………………………………….

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………

………………………………………………………

(adres Wykonawcy)

 

 

Oświadczenie

 

W związku z udziałem w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy na wykonanie prac remontowo - budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Wieruszowskim”.

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie i osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

..……….…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

 

 

Wykaz wykonywanych usług asystenckich/pracy zawodowej lub wolontarystycznej na rzecz osób z niepełnosprawnością

 

l.p.

Nazwa jednostki zatrudniającej / zlecającej usługę

Rodzaj wykonywanych asystenckich bądź w zawodach pokrewnych związanych z opieką
i wspieraniem osób niepełnosprawnych

Okres wykonywania usług (należy podać daty graniczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis oferenta:

 

…………………………………………………….