Zapytanie ofertowe na opiekuna domu -

 

  

A A A

Zapytanie ofertowe na opiekuna domu

 

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi opiekuna domu
w mieszkaniach chronionych utworzonych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych  powiecie wieruszowskim

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2018

Numer ogłoszenia

1148132

Status ogłoszenia

Ogłoszone

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)      wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

3)       oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:
a) Curriculum Vitae (CV),

b)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym sporządzony wg. załączonego załącznika - Wykaz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

c)      oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,

d)     fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

4)      oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),

5)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe – opiekun domu”,

6)      oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

7)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 r. do godz.10.00; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

8)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

9)       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 501 748 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie (zwany dalej SI KOS) występujące jako partner projektu. Dane adresowe SI KOS: ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usług opiekuna domu w mieszkaniach chronionych (wspierane i treningowe) dla osób z niepełnosprawnością, zrekrutowanych przez Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie.

Do realizacji usługi planowane jest zaangażowanie 2 osób, na podstawie umowy zlecenia, z których każda zrealizuje po 980 godzin (średnio 10 godzin tygodniowo) w zakresie sprawowania opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkań oraz wspierania osób z niepełnosprawnością (uczestników projektu) i ich otoczenia.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie powiat wieruszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór 2 opiekunów domu w mieszkaniach chronionych (mieszkania wspierane i treningowe),  których zadaniem będzie sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkań przez ich mieszkańców, współpraca z AON/AOON (asystentami osób niepełnosprawnych/asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych) oraz wspieranie osób z niepełnosprawnością (uczestników projektu) i ich otoczenia.

 

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna domu w mieszkaniach chronionych,  w tym:

  • 1 mieszkania treningowego dla łącznie 12 osób z niepełnosprawnością,  w tym niepełnosprawnością ruchową (jednorazowo maksymalnie 3 osób na okres nie dłuższy jak 6 m-cy)
  • 2 mieszkań wspieranych dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną i pełnosprawnych ruchowo – przebywać będą nie dłużej niż 3 lata

 

Zaangażowane zostaną 2 osoby na podstawie umowy zlecenia, osobno dla mieszkania treningowego i mieszkań wspieranych. Przydział opiekuna domu do poszczególnych mieszkań chronionych odbędzie się w drodze uzgodnienia z Zamawiającym. Usługa realizowana będzie począwszy od 19 listopada 2018 do 30 września 2020r. w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 i obejmować w szczególności będzie:

1)      sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;

2)      bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy zaprzestania zażywania leków (kryzys społeczny);

3)      współpracę i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;

4)      uczestnictwo w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym, w tym współpraca z AON/AOON oraz Zarządem SI KOS przy realizacji usługi;

5)       wspieranie mieszkańca mieszkania treningowego w realizacji programu (planu) usamodzielnienia lub programu wsparcia oraz dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia;

6)      współpraca z rodzinami mieszkańców;

7)      pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora.

8)      udział w okresowej ocenie i ewaluacji indywidualnych programów terapeutycznych;

9)      mobilizowanie osób z niepełnosprawnością do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z różnorodnych form terapii społecznej;

10)  współpracę z firmą cateringową przy realizacji usługi wyżywienia uczestników projektu;

11)  sporządzanie dokumentacji z realizacji zadań zgodnie ustalonymi procedurami
i wzorami.

 

Osoby zaangażowane jako opiekunowie domu będą realizowały przydzielone zadania średnio 10 godzin w tygodniu, co w okresie realizacji projektu daje łącznie po 980 godzin. Świadczenie usług opiekuna domu podlega indywidualnemu udokumentowaniu w  formie papierowej lub elektronicznej. Wzory dokumentów zostaną przekazane przez SI KOS.

Usługa opiekuna domu realizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby, również w dni wolne od pracy. Termin realizacji usługi w dni wolne od pracy uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym. Wynagrodzenie płatne będzie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę usługi opiekuna domu.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

85311200-4

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie począwszy od 19 listopada 2018 r. do 30 września 2020r., średnio 10 godzin w tygodniu.

Załączniki

  • Formularz ofertowy
  • Wykaz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  • Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opiekunem domu może zostać kandydat, który:

a)      posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej;

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie lub kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu asystenta osoby niepełnosprawnej, potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem;

 

b)      posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat) i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie dotyczące zakresu realizowanej usługi.

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie załącznika do zapytania ofertowego „Wykaz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie oraz kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia potwierdzonego przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie

 

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Osoba zdolna do wykonania zamówienia

1)      łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi w zakresie opiekuna domu w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o zaangażowaniu w realizację projektów złożonego na formularzu ofertowym;

2)      stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia potwierdzony zaświadczeniem
w przypadku wyboru oferty w momencie zawierania umowy.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki


Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)      dojazdu na własny koszt do budynku w którym będzie świadczona usługa,

2)      prowadzenie dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania w celu weryfikacji realizowanej usługi prowadzenia dokumentacji wg. zaleceń Zamawiającego,

3)      zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi,

4)      nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych,

5)      zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu

6)      przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7)      na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

8)      współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie.

 

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m. in:

1)      okresu realizacji umowy,

2)      ostatecznej ilości godzin i wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 30 % ilości i wartości zamówienia określonego w umowie,

3)      zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
  2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym sporządzony na załączonym formularzu: „Wykaz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”

2)      Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów

3)      CV

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

5)      Oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty:

O wyborze oferty decyduje:

1)      w 60% cena brutto za godzinę usługi,

2)      w 40% doświadczenie wykonawcy w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

            Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie,

            P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Cena brutto za godzinę usługi – 60%

Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wynagrodzenia brutto za 1 godzinę całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co *Kp *Wc

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 60%

      Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 60pkt 

 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 40%

W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe wykonawcy”, Wykonawca powinien załączyć do oferty formularz: „Wykaz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Punkty przyznawane są za długość (powyżej 1 roku) doświadczenia zawodowego/wolontariatu w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat – 10 pkt

Doświadczenie 2 do 4 lat – 30 pkt

Doświadczenie powyżej 4 lat – 40 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Pd=Do/Dmax*Kp*Wd

gdzie:

Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,

Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Doświadczenie” = 40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40pkt.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

łódzkie, wieruszowski

Numer telefonu

627831995

Fax

NIP 9970147748

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: