zapytanie ofertowe na roboty budowlane -

 

  

A A A

zapytanie ofertowe na roboty budowlane

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkania chronione w ramach projektu Centrum Usług Społecznych  powiecie wieruszowskim

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2018

Numer ogłoszenia

1133735

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:
  a)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

b)      oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,

c)      wykaz wykonanych robót budowlanych,

d)     dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (referencje, protokoły odbioru);

 1. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty (w tym koszty materiałów).
 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę:
  - elektronicznie na adres: biuro@sikos.org.pl (podpisane i zeskanowane dokumenty),
  - osobiście w dni robocze od 7.00 do 15.00
  - przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie,

98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 z dopiskiem na kopercie:
„Oferta na wykonanie przebudowy  – CUS w powiecie wieruszowskim”.

 1. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
 2. Termin składania ofert: do dnia 11 września 2018 r.; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 3. Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
 6. W przypadku wyboru oferty złożonej drogą elektroniczną wybrany Wykonawca zobowiązany będzie  do złożenia oryginałów przesłanych dokumentów.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 501 748 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie (zwane dalej SI KOS) występujące jako partner projektu.
Dane adresowe SI KOS: ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Wieruszowie z przeznaczeniem na mieszkania chronione (treningowe i wspierane).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieruszowski Miejscowość: Wieruszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkania chronione w ramach realizowanego projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy 2-kondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, budynku biurowego położonego w Wieruszowie, z przeznaczeniem na  mieszkania chronione. W zaadaptowanych pomieszczeniach zaplanowano utworzenie mieszkań treningowych dla 12 osób z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością ruchową i 2 mieszkań wspieranych dla 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną i pełnosprawnych ruchowo. 

Zakres prac obejmuje:

1)      prace rozbiórkowe: m.in. rozbiórkę ścianek i posadzek, odbicie tynków;

2)      roboty murarskie: m.in. budowa ścianek działowych, położenie i uzupełnienie tynków;

3)      wymianę i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

4)      roboty wykończeniowe; m.in. malowanie ścian, położenie płytek ściennych, położenie izolacji podłogowych, wykonanie posadzek i okładzin podłogowych.  

 

 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz kosztorys zerowy, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Dopuszcza się rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia przy zachowaniu tych samych parametrów lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których wcześniej nie można było przewidzieć, konieczność ich wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

 

 1. Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się jednocześnie z montażem instalacji gazowej, wymianą instalacji grzewczej i o.w.u. oraz wymianą instalacji elektrycznej Wykonawcy zobowiązani będą do współpracy ze sobą, w tym ustalenia kolejności wykonywania prac.

 

 

Kod CPV

45211200-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania robót do 15.10.2018r.

Załączniki

 • Projekt budowlany
 • Kosztorys zerowy
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do wykonania zamówienia może przystąpić przedsiębiorca o statusie aktywnego przedsiębiorcy, posiadający w przedmiocie działalności prawo do wykonywania usług remontowo – budowlanych.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, posiadające udokumentowane doświadczenie. Wykonawca winien wykazać, wg. wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego zrealizowanie, w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót remontowo-budowlanych.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony, na załączonym formularzu, wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru); 

 

Potencjał techniczny

Przedsiębiorca we własnym zakresie musi posiadać właściwe wyposażenie techniczne - sprzęt niezbędny do wykonania usługi

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

 

Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z jednym lub kilkoma wykonawcami.
 4. Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (zawarciem umowy).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

 1. 1.        Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. 2.        Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

1)      zmiany terminu realizacji i terminu płatności wynikające ze zmiany umówionego zakresu robót lub zlecenia wykonania robót dodatkowych;

2)      zmiany umówionego zakresu robót (rozwiązania zamienne) –wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:

a)      są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy;

b)      stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód lub błędów w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

c)      pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

d)     wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

3)      zlecenia wykonania robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a)    z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

b)    wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

4)      zmiany wynagrodzenia wynikającego z uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego lub zmiany umówionego zakresu robót.

 

 1. 3.        Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Wykaz wykonanych robót budowlanych
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a)      cena  (brutto)  - 80 %,

b)      okres gwarancji   -  20 %,

             Łącznie, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pg

gdzie:       

Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

      Pg – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji,

      P – oznacza sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach.

  Łącznie, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. Sposób oceny ofert:

 

a)   w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym  koszt wszystkich materiałów i wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej i kosztorysów nakładczych.

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 80

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80pkt 

 

b)  w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.  

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może przekroczyć 60 miesięcy, dla ofert z dłuższym okresem gwarancji niż 60 miesięcy przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt., natomiast pozostałe oferty będą obliczone wg następującego wzoru:

Pg=Go/Gmax x 20

gdzie:

Go – oznacza liczbę miesięcy gwarancji oferty ocenianej,

Gmax – oznacza liczbę miesięcy najdłuższej gwarancji nie dłuższej jednak niż 60 miesięcy

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20pkt.

 

c)   obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje  w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga  cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów wyliczoną wg. kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.


Niezłożenie oświadczenia spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrzona

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

Adres

rynek Rynek 1-7

98-400 Wieruszów

łódzkie , wieruszowski

Numer telefonu

0627831995

NIP

9970147748

Tytuł projektu

Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

 

Do pobrania: