Zaproszenie do złożenia ofert na zakup sprzętu RTV -

 

  

A A A

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup sprzętu RTV

.Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego

pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na zakup sprzętu RTV do budynku zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

 1. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

 2. ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7

 3. termin składania ofert: najpóźniej do dnia 28 listopada 2018r. o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

 4. oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska tel. 501 748 202

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu RTV, zgodnie z poniższym opisem

 

1.Telewizor płaski ekran - 2 szt.

 • Przekątna ekranu 49-50 cali
 • Wyświetlacz LED
 • Internet; USB x 2;
 • Klasa energetyczna A

2.Uchwyt do zamocowania zaoferowanego telewizora na ścianie - szt. 2
3.Antena DVB-T pokojowa - szt. 2
4.Notebook – szt. 1

 • Przekątna ekranu: 15,6 cala
 • Rozdzielczość: 1920 x 1080
 • Typ procesora: Intel Pentium
 • Liczba rdzeni procesora: 4-rdzeniowy, 4-wątkowy
 • System operacyjny: Windows 10
 • Wielkość pamięci RAM – 4 GB
 • Karta graficzna zintegrowana podstawowa
 • Liczba głośników – 2
 • Liczba portów USB 2.0 2x
 • Liczba portów USB 3.0 1

5. Mini Wieża – szt. 2

 • z wbudowanym odtwarzaczem CD, CD-R/RW, MP3. Dwa głośniki o łącznej mocy 30 W. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą pilota. Nośnik USB.

6. Radio – szt. 7

 • Małe radio analogowe; zakres fal radiowych FM, LW; dźwięk MONO; zasilanie bateryjno-sieciowe

 

Oferta powinna zawierać załącznik z wyszczególnieniem oferowanego sprzętu tj. nazwę
i model oferowanego sprzętu oraz cenę jednostkową.

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania do 12 grudnia 2018r

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena (brutto) - 100 %,

Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów

 

Sposób oceny ofert

 1. w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt dostawy.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 100

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

 

2. obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Wieruszów, dnia 21 listopada 2018r.