Podstawowe informacje o projekcie CUS w pow. wieruszowskim -

 

  

A A A

Podstawowe informacje o projekcie CUS w pow. wieruszowskim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

 

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne,

 

§1

Informacje ogólne

 1. Projekt jest realizowany na podstawie umowy ramowej nr RPLD.09.02.01-10-A002/17-00 zawartej przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie a  Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,

 2. Celem głównym projektu jest rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

 3. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu wieruszowskiego tj. 57 osób niesamodzielnych (33K/24M) – uczestników Projektu oraz 10 opiekunów faktycznych (8K/2M).

 4. Udział w projekcie jest bezpłatny dla opiekunów faktycznych oraz uczestników Projektu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników Projektu, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność, oddzielnie dla każdej usługi. Udział w Projekcie opiekunów faktycznych jest bezpłatny.

 5. Biuro projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

 6. Projekt realizowany jest w partnerstwie:

 1. Partner wiodący:

 • Powiat Wieruszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul.  Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów;

 1. Partnerzy:

 • Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7;

 • Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8;

 • Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, 98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1;

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie; 98-400 Wieruszów, ul.  Sportowa 7;

 • Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7;

 1. Dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Przedmiotem Projektu jest prowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych tj.

 • Usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy

Dzienny Dom Pomocy jest przeznaczony dla osób niesamodzielnych. Zapewnia opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach usługi osoby niesamodzielne będą mogły brać udział w różnych formach aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych.

Partner odpowiedzialny: Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie

 • Usług mieszkalnictwa treningowego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniu treningowym stworzonym dla osób niesamodzielnych. Pod opieką opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariusza wspierającego prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarzadzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę przebywającą w mieszkaniu treningowym do prowadzenia samodzielnego życia.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

 • Usług mieszkalnictwa wspieranego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniach wspieranych stworzonych dla osób niesamodzielnych. Usługa zapewniać będzie odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego przy wsparciu opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i wolontariusza wspierającego. Prowadzone zostaną treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarzadzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę przebywającą w mieszkaniu wspieranym do prowadzenia samodzielnego życia. Ponadto mieszkańcy będą mogli liczyć na wsparcie specjalistów w ramach poradnictwa indywidualnego oraz grupowego.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

 • Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Partner odpowiedzialny: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wieruszowie oraz Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

 • Usług asystenckich w miejscu zamieszkania

Usługi asystenckie skierowane do osób niesamodzielnych świadczone będą przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających. W/w usługi maja na celu wsparcie osób niesamodzielnych w  wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie

 • Usług wspierających dla opiekunów faktycznych – grupowe poradnictwo specjalistyczne

Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych uczestniczących w Projekcie będą mogli wziąć udział w grupowym poradnictwie specjalistycznym oraz w kursie I  pomocy przedmedycznej.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wieruszowie.

 

 

§2

 

Kryteria uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która:

 1. zamieszkuje powiat wieruszowski i jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym,

 2. jest opiekunem faktycznym niesamodzielnego uczestnika Projektu tj. osobą pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i  niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym,

 3. złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.:

- formularz rekrutacyjny do projektu (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),

- kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu

niezbędnej opieki i pomocy (wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór

stanowi zał. nr 4 do Regulaminu),

- deklarację uczestnictwa w projekcie(wzór stanowi zał. nr 5 do Regulaminu),

- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i

rozpowszechnianie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 6 do Regulaminu),

 1. akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”.

 1. W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30), w siedzibach Partnerów (dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do Regulaminu) oraz na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie tj. wieruszow.pcpr.info w zakładce Centrum Usług Społecznych

 2. Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona.

 3. Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

 

 

 

§3

 

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w:

- biurze projektu

- siedzibach Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne usługi

 1. Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada dokumenty wymienione w §2 ust. 1 pkt. c. (do pobrania w miejscach wskazanych w zał. nr 1 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie pod adresem www.pcpr.wieruszow.info w zakładce Centrum Usług Społecznych)

 2. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn.

 3. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu.

 4. O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,

 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

 1. Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

 2. Poszczególni Partnerzy projektu prowadzą rekrutację do udziału w usługach.

 3. Opiekunów faktycznych do udziału w usłudze prowadzanej przez Partnera wiodącego, kierują Partnerzy odpowiedzialni za realizacje pozostałych usług.

 4. Opiekun faktyczny może brać udział w projekcie tylko w powiązaniu z osobą niesamodzielną uczestniczącą w Projekcie.

 5. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej usługi w ramach projektu.

 6. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do poszczególnych usług społecznych Partnerzy utworzą listy rezerwowe.

 7. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług jest przekazywana uczestnikom przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym.

 

§4

 

Zakończenie uczestnictwa

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić Partnera odpowiedzialnego za realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

 2. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z Projektu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

 3. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:

- niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,

- niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych usług określonych przez

Partnerów.

 1. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Partner poszczególnej usługi na wniosek pracownika odpowiedzialnego za realizację usługi, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu odpowiednich informacji.

 2. Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące zał. nr 8 do niniejszego Regulaminu.

 3. Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

 

§5

 

Zobowiązania realizatorów projektu

Partnerzy zobowiązują się do:

 1. Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im udział w poszczególnych usługach.

 3. Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami prowadzonymi w ramach poszczególnych usług.

 4. Zapewnienia odpowiedniej kadry oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zaplanowanych działań.

 

§6

 

Zobowiązania uczestników projektu

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia.

 2. Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających.

 3. Bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w ramach danej usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie.

 4. Uczestnictwa w realizacji usług społecznych, do których został zakwalifikowany.

 5. Bieżącego informowania o zmianie swojej sytuacji mającej wpływ na dalsze uczestnictwo w  Projekcie.

 

 

 

 

 

 

§7

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zespół Programowy powołany do realizacji Projektu, od której nie przysługuje odwołanie.

 2. Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług społecznych w ramach Projektu przeprowadzą Partnerzy.

 3. Regulamin obowiązuje od 01.11.2017r. do 31.03.2020r.

 4. Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian
  w przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Informacja na temat poszczególnych usług społecznych w projekcie stanowi zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Przyjąłem/am do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

………………………………………………. data i czytelny podpis uczestnika*

 

 

* W przypadku niemożności podpisania przez uczestnika projektu formularz podpisuje jego opiekun faktyczny.

 

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - lista adresowa

 2. Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny do projektu

 3. Załącznik nr 3 - kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy

 4. Załącznik nr 4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 5. Załącznik nr 5 - deklarację uczestnictwa w projekcie

 6. Załącznik nr 6 - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

 7. Załącznik nr 7 - oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie

 8. Załącznik nr 8 - oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

 9. Załącznik nr 9 - informacje na temat usług w projekcie