Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zabudowy kuchennej i korytarza -

 

  

A A A

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zabudowy kuchennej i korytarza

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na wykonanie zabudowy kuchennej i  korytarza (szatnia) w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 z mieszkaniami wspieranymi i treningowymi w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

                        Zamawiający:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7 

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)       oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego)

3)      oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty

4)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7

5)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 21 listopada 2018r;  o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

6)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska  tel. 501 748 202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż mebli do dwóch aneksów kuchennych (na parterze i piętrze), oraz korytarza na parterze (szatnia) zlokalizowanych w budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie zgodnie z wizualizacją i wymiarami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

Dodatkowe informacje dot. wykonania mebli: Meble powinny wykonane z płyty laminowanej z obrzeżem PCV, blat laminowany 38 mm gruby, zawiasy cichy domyk, prowadnice typu METABOX, uchwyty metalowe. Głębokość szafek dolnych 60cm, szafek górnych 30cm. Kolor płyty Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Meble w korytarzu na stałe przytwierdzone do ściany.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych.

 

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty, w tym dostawy. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie do 15 grudnia 2018r

 

Wymagania wobec Wykonawców zamówienia

Potencjał techniczny

Przedsiębiorca we własnym zakresie musi posiadać właściwe wyposażenie techniczne - sprzęt niezbędny do wykonania usługi

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena  (brutto)  - 100 %, 

             Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów

 

Sposób oceny ofert

a)   w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym  koszt wszystkich materiałów i wykonania robót.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 100

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

 

b) obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje  w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga  cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Wieruszów, dnia 14 listopada 2018r.