ogłoszenie AON/AOON - nabór uzupełniający -

 

  

A A A

ogłoszenie AON/AOON - nabór uzupełniający

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług asystenckich osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych – nabór uzupełniający

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2019

Numer ogłoszenia

1176375

Status ogłoszenia

Ogłoszone

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)      wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

3)       oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:
a) Curriculum Vitae (CV),

b)      dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi sporządzony wg. załączonego załącznika - Wykaz zrealizowanych usług asystenckich,

c)      oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,

d)     fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

4)      oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty oraz publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy (w tym obciążające Zamawiającego jako płatnika),

5)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 z dopiskiem na kopercie:
„Odpowiedź na zapytanie ofertowe – AON/AOON w mieszkaniach chronionych”,

6)      oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim,

7)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00; o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego,

8)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

9)       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 501 748 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie (zwany dalej SI KOS) występujące jako partner projektu. Dane adresowe SI KOS: ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie listy rezerwowej osób świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) i/lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla  mieszkańców mieszkań chronionych (wspieranych i treningowych) - uczestników projektu (zwanych dalej UP) zrekrutowanych przez Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych  Serc w Wieruszowie.

Do realizacji usługi planowane jest zaangażowanie AON/AOON na podstawie umowy zlecenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie powiat wieruszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór AON/AOON, którzy świadczyć będą usługi wsparcia dla łącznie maksymalnie 18 osób z niepełnosprawnością - mieszkańców mieszkań chronionych (wspieranych i treningowych) w celu zwiększenia ich samodzielności i zaradności osobistej.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie listy rezerwowej osób świadczących  usługi AON/AOON dla 18 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w mieszkaniach chronionych, w tym 6 osób - mieszkańców mieszkań wspieranych i 12 osób – mieszkańców mieszkań treningowych. Termin rozpoczęcia pracy, liczbę godzin i harmonogram świadczenia usługi ustali Zamawiający w drodze negocjacji z Oferentem. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia stanowi iloczyn zrealizowanych godzin i stawki za jedną godzinę.

Usługa realizowana będzie począwszy od 10 kwietnia 2019 do 30 września 2020r i dotyczyć będzie wspierania osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego. Wspieranie to wyraża się przede wszystkim pomocą w usamodzielnianiu uczestników projektu w życiu społecznym, aktywizacją społeczną i/lub pomocą w przeprowadzaniu terapii, rehabilitacji, pracy zawodowej lub edukacji wg. indywidualnych potrzeb UP. Wsparcie realizowane będzie w mieszkaniach chronionych w budynku zlokalizowanym w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8 oraz w miejscach działań związanych z terapią społeczną. Zakres czynności wykonywanych przez AON/AOON uzależniony będzie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia i stopnia samodzielności UP.

 

 

Do zadań AON/AOON należeć będzie m.in.:

1)      wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi,

2)      towarzyszenie UP w codziennych czynnościach,

3)      wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,

4)      wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,

5)      pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych,

6)      wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc.,

7)      kształtowanie u UP zaradności i umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, motywowanie ich do aktywności. 

Świadczenie usług asystenckich podlegać będzie indywidualnemu udokumentowaniu w  formie papierowej lub elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę i rodzaj wykonanych czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP. Wzory dokumentów zostaną przekazane AON/AOON przez SI KOS.

Usługa asystencka AON/AOON realizowana będzie w dni robocze a w razie potrzeby, w zakresie terapii społecznej, również w dni wolne od pracy. Wynagrodzenie płatne będzie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę usługi AON/AOON.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie realizowane będzie od 10 kwietnia 2019 r. do 30 września 2020r

Załączniki

  • Formularz ofertowy
  • Wykaz wykonywanych usług asystenckich
  • Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki szczegółowe w następującym zakresie:

1)      posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu  AON/AOON, w szczególności posiada ukończoną policealną szkołą kierunkową asystenta AON zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 184 ze zm.) lub posiada ukończony 70-godzinny kurs kwalifikacyjny dla AON/AOON

 

2)      i minimum 1 rok doświadczenia zawodowego lub wolontarystycznego w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

 

Ocena spełnienia warunku w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie:

  • złożonej przez Oferenta kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły lub kursu kwalifikacyjnego asystenta osoby niepełnosprawnej/asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, które należy potwierdzić przez Oferenta za zgodność z oryginałem;
  • załącznika do zapytania ofertowego „Wykaz zrealizowanych usług asystenckich” - potwierdzającego, że Oferent posiada wymagane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wraz z dowodami potwierdzającymi ich wykonanie

Wiedza i doświadczenie

Wymagania dotyczące doświadczenia zostały określone w punkcie  uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Osoba zdolna do wykonania zamówienia

1)      łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi w zakresie AON/AOON w realizację wszystkich projektów finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie;

Ocena spełnienia tego warunku odbywać się będzie na podstawie oświadczenia o zaangażowaniu w realizację projektów złożonego na formularzu ofertowym;

2)      stan zdrowia pozwalający na wykonanie zamówienia potwierdzony zaświadczeniem
o zdolności do pracy w przypadku wyboru oferty, w momencie zawierania umowy. (Zamawiający dopuszcza przedstawienie kopii aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego do wykonywania pracy na podobnym stanowisku).

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001-IP.01-10-001/17 warunkiem zatrudnienia kandydata, jako AON/AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych.

Opinia psychologa zostanie wydana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi najkorzystniejszymi oferentami.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Dodatkowe warunki


Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)      dojazdu na własny koszt do budynku w którym będzie świadczona usługa,

2)      prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu oraz jej udostępniania w celu weryfikacji realizowanej usługi,

3)      prowadzenia dokumentacji wg. zaleceń Zamawiającego,

4)      zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w trakcie oraz po zakończeniu usługi,

5)      nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych i osobistych,

6)      zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu

7)      przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8)      na żądanie Zamawiającego udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia,

9)      współpracy z innymi osobami biorącymi udział w projekcie.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in:

1)      okresu i harmonogramu realizacji umowy,

2)      zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
  2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)      Wykaz zrealizowanych usług asystenckich sporządzony na załączonym formularzu wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

2)      CV

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

4)      Oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty:

O wyborze oferty decyduje:

1)      w 60% cena brutto za godzinę usługi,

2)      w 40% doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką lub wspieraniem osób niepełnosprawnych lub doświadczenie wolontariackie w wyżej wymienionym zakresie.

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: P=Pc+Pd

gdzie: Pc – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium cena,

            Pd – oznacza ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie,

            P – oznacza sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Cena brutto za godzinę usługi – 60%

Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wynagrodzenia brutto za 1 godzinę całości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co *Kp *Wc

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wc – oznacza wagę procentową dla kryterium „Cena” = 60%

      Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maks. 60pkt 

 

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - 40%

W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie zawodowe wykonawcy”, Wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz
zrealizowanych usług asystenckich, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.

Punkty przyznawane są za długość doświadczenia zawodowego/wolontariatu
w wykonywaniu usług asystenckich bądź zawodach pokrewnych związanych z opieką i wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat – 10 pkt

Doświadczenie 2 do 4 lat – 30 pkt

Doświadczenie powyżej 4 lat – 40 pkt

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Pd=Do/Dmax*Kp*Wd

gdzie:

Do – oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium,

Dmax – oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium,

Kp – oznacza współczynnik proporcjonalności = 100

Wd – oznacza wagę procentową dla kryterium „Doświadczenie” = 40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40pkt.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

łódzkie, wieruszowski

Numer telefonu

627831995

Fax

NIP 9970147748

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

 

Pliki do pobrania: