Zapytanie ofertowe na catering -

 

  

A A A

Zapytanie ofertowe na catering

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług cateringowych dla osób niepełnosprawnych przebywających w mieszkaniach chronionych
w ramach projektu Centrum Usług Społecznych  powiecie wieruszowskim

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14.11.2018

Numer ogłoszenia

1147563

Status ogłoszenia

ogłoszone

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:
  a)  oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej,

b)      oświadczenie o braku powiązań sporządzone wg. załączonego wzoru,

c)      przykładowy jadłospis na 14 dni,

d)     fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.

 1. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie koszty (w tym koszty dowozu posiłków).
 2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7 z dopiskiem na kopercie:
  „Oferta na catering dla osób niepełnosprawnych – CUS w powiecie wieruszowskim”.
 3. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
 4. Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 r. do godz.10.00; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 5. Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.


W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryka Sokołowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 501 748 202

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie (zwany dalej SI KOS) występujący jako partner projektu. Dane adresowe SI KOS: ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej, na przygotowaniu i dostarczeniu w porze obiadowej, gorących posiłków dla 9 osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” przebywających w mieszkaniach chronionych zlokalizowanych w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8. Przewidywany początek świadczenia usługi planowany jest w okresie od 20-30 listopada 2018r. i obejmuje czas do 30 września 2020r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieruszowski

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie posiłków - obiadów dla 9 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, przebywających w mieszkaniach chronionych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu ciepłych posiłków - obiadów składających się z zupy oraz drugiego dania do budynku z mieszkaniami chronionymi zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8.

Warunki realizacji usługi cateringowej:

1)      codzienne dostawy posiłków w porze obiadowej tj. w godz. 13:00 do 14:00 do mieszkań chronionych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie;

2)      okres realizacji projektu obejmuje czas począwszy od 20-30 listopada 2018r. (ostateczny termin rozpoczęcia dostaw posiłków określony zostanie w umowie z wykonawcą zadania) do 30 września 2020r.

3)      łączna liczba posiłków w okresie realizacji zadania wynosi 3 240 obiadów, w tym:

- 330 obiadów w roku 2018;

- 1800 obiadów w roku 2019;

- 1110 obiadów w roku 2020.

Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy, może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia.

4)      dzienną liczbę obiadów na kolejny miesiąc kalendarzowy ustali Zamawiający na 2 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dostawy będą dotyczyć, przekazując tą informację Wykonawcy zadania. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości obiadów danego dnia zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Ewentualne zmiany ilości obiadów opiekunowie domów zgłaszali będą Wykonawcy co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem;

5)      posiłki powinny być dostarczone do wskazanych lokalizacji w taki sposób aby nie zostały wychłodzone w trakcie transportu i mogły być podawane jako ciepłe;

6)      wszystkie posiłki muszą być zapakowane w  jednorazowe, termoizolowane opakowania, których cena powinna być skalkulowana w ofercie;

7)      obiad musi spełniać n/w warunki jakościowe, ilościowe i rodzajowe:

a)      tygodniowy jadłospis powinien być urozmaicony; w skali tygodnia posiłki nie mogą powtarzać się,

b)      co najmniej 4 razy w tygodniu  II danie powinno zawierać mięso (sztuka mięsa lub potrawa zawierająca mięso np. pierogi z mięsem, gulasz, potrawka, podroby  lub rybę (filet) wraz z surówką lub gotowanymi warzywami, bigos)

c)      potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, aromatyzowanych,

d)     w jadłospisie powinny przeważa potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

e)      do przygotowywania posiłków zalecane jest stosowanie: tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), dużej ilości warzyw, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, ryżu oraz umiarkowane stosowanie soli;

8)      Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych. Dostawa niestandardowych posiłków odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółów
dot. rodzaju produktów i sposobu ich przygotowania;

9)      Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji;

10)  Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek produkowanych posiłków zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. nr 80 poz. 545)

11)  Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i na własny koszt, który powinien być wkalkulowany w cenę posiłkówKod CPV

 

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczenia posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Codzienne dostawy w porze obiadowej tj. w godz. 13:00 do 14:00 do budynku z mieszkaniami chronionymi zlokalizowanego w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 8.
 2. 2.     Przewidywany początek świadczenia usługi planowany jest w okresie od 20-30 listopada 2018r. i obejmuje czas do 30 września 2020r.  
 3. Łączna liczba posiłków w okresie realizacji zadania wynosi 3 240 obiadów, w tym:

- 330 obiadów w roku 2018;

- 1800 obiadów w roku 2019;

- 1110 obiadów w roku 2020.

 1. Dzienną liczbę obiadów na kolejny miesiąc kalendarzowy ustali Zamawiający na 2 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dostawy będą dotyczyć, przekazując tą informację Wykonawcy zadania. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości obiadów danego dnia zgodnie z aktualną liczbą osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Ewentualne zmiany ilości obiadów opiekunowie domów zgłaszali będą co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem;

Załączniki

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
 • Oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Potencjał techniczny                            

Wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonywania usługi.
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia , nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oparta będzie o zasadę: spełnia - nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie na formularzu ofertowym.
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku

 

Dodatkowe warunki

 

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu akceptują treść zapytania oraz warunki umowy bez zastrzeżeń – złożenie oferty i podpisanie zawartego w nim oświadczenia uważane jest za akceptację treści zapytania i jego warunków w tym spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 2. Potencjalni Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
 3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym przygotowanie i dostawę ciepłych posiłków.
 4. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołania.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 6. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zamówione i dostarczone posiłki rozliczane, w okresie miesięcznym, na podstawie faktury i specyfikacji posiłków wydanych w każdym dniu
 7. Podstawą dokonania  zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca  i dostarczona Zamawiającemu wraz ze specyfikacją wydanych obiadów zawierającą datę wydania obiadu, jego opis i liczbę dostarczonych porcji.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania osoby nadzorującej do sprawowania bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, z którą Zamawiający będzie miał stały i skuteczny kontakt poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

11.  Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

12.  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przykładowego menu na 2 tygodnie.

13.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny

 

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy:

1)      w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy lub/i wniosku o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą /wnioskiem o dofinansowanie;

2)      w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany stawek podatku VAT;

3)      w przypadku zmiany terminu i harmonogramu realizacji umowy;

4)      w przypadku zmiany potrzeb beneficjentów – zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.


Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)      Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej

b)      Oświadczenie o braku powiązań

c)      Przykładowy jadłospis na 14 dni

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena (C) max. 70 pkt
  Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:
  C = Cn / Co x 70 pkt
  gdzie:
  C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
  Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
  Co – cena oferty ocenianej
  W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.
 2. Klauzula społeczna (KS) max. 30 pkt
  Klauzule społeczne uznaje się za spełnione w przypadku gdy wykonawca jest zaliczany do kręgu podmiotów ekonomii społecznej.
  Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącego Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
  Oferta, która będzie spełniała powyższe kryterium tj. Wykonawca przedstawi razem z ofertą ww. podpisane oświadczenie otrzyma 30 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.
  W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

 

 1. Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
  Punktacja wg wzoru:
  W = C + KS
  gdzie:
  W – ocena końcowa,
  C – przyznane punkty w ramach kryterium cena,
  KS – przyznane punkty w ramach kryterium klauzula społecznaWykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2 do formularza ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający - Beneficjent

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

łódzkie, wieruszowski

Numer telefonu

627831995

Fax

NIP 9970147748

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

 

 

Pliki do pobrania: