Zaproszenie do złożenia ofert na zakup mebli -

 

  

A A A

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup mebli

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

na zakup kompletu mebli do budynku zlokalizowanego w Wieruszowie
przy ul. Waryńskiego 8 w ramach
realizowanego projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Marianów 7 

Miejsce i sposób składania ofert

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

1)      wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)      ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7

3)      termin składania ofert: najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2020r.  o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego,

4)      oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sikos.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia i numer telefonu

Henryka Sokołowska  tel. 501 748 202

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do budynku przy ul. Waryńskiego 8 w Wieruszowie kompletu mebli składającego się z:

- szafy ubraniowej 2-drzwiowej z górną półką i drążkiem do wieszania wieszaków o wymiarach 90x190x53 cm

- półszafy 1-drzwiowej z półkami w środku o wymiarach 50x190x53 cm;

- komody z frontami (2 drzwiczki po bokach i 4 szufladami pośrodku) o wymiarach 135x85x45cm

- komody w połowie z drzwiczkami i w drugiej połowie z 4 szufladami     

- stolika/ławy o wymiarach 60x60x60 cm

materiał: płyta laminowana w kolorze wanilia - orzech

- oraz 2 tapczanów ze skrzyniami na pościel i podnoszonym podgłówkiem. Powierzchnia spania 205x80 cm. Pokrycie – tkanina welur w odcieniu ciemnego brązu

Zamawiający dopuszcza drobne rozbieżności od podanych wymiarów mebli w granicach nie przekraczających plus/minus 5 cm.

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty, w tym dostawy. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania do 25 września 2020r

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: cena  (brutto)  - 100 %, 

             Oferta z najniższą ceną uzyska 100 punktów

 

Sposób oceny ofert

a)   w kryterium cena (brutto) :

Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym  koszt wszystkich materiałów i wykonania robót.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Pc=Cmin/Co x 100

gdzie:

Cmin – oznacza wynagrodzenie brutto oferty najtańszej,

Co – oznacza wynagrodzenie brutto oferty ocenianej,

 

b) obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje  w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga  cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

 

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia ujętego
w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty osób/podmiotów, które nie złożą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Wieruszów, dnia 14 sierpnia 2020r.