Nabór uczestników do Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA TRENINGOWEGO -

 

  

A A A

Nabór uczestników do Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA TRENINGOWEGO

Nabór uczestników do Projektu

„Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” – USŁUGA MIESZKALNICTWA TRENINGOWEGO

 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie, z siedzibą:
ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów ogłasza nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” - Usługa Mieszkalnictwa Treningowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

            Usługa mieszkalnictwa treningowego daje możliwość pobytu osobom niesamodzielnym w lokalu mieszkalnym spełniającym podstawowe wymogi w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia, dostosowanych do ich potrzeb i uwarunkowań wynikających z rodzaju schorzenia, itp. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły skorzystać również  z usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, tj. usług asystenckich i treningów przez 5 dni w tygodniu prowadzonych przez asystentów przy wsparciu wolontariuszy. Mieszkańcy będą mieli zabezpieczone posiłki – obiady (w przypadku 6 miesięcznego pobytu przez okres 5 miesięcy, przez 1 miesiąc obiady tylko w dwa dni w tygodniu). Śniadania i kolacje w ramach treningu będą przygotowywać we własnym zakresie. Mieszkańcy będą partycypować w ponoszonych przez Organizatora kosztach związanych z użyciem wody, energii, gazu, w zależności od sytuacji materialnej rodziny lub konkretnej osoby zakwalifikowanej do korzystania z mieszkalnictwa treningowego.

W zadaniu tym realizatorzy przewidują 12 beneficjentów łącznie – jednorazowo 3 osoby na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Uczestnikiem projektu może zostać pełnoletnia osoba, która zamieszkuje w powiecie wieruszowskim i jest osobą niesamodzielną, tj. taką, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga m. in. wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoba zainteresowana udziałem w ww. projekcie akceptuje Regulamin świadczenia usługi mieszkalnictwa wspieranego przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” (w załączeniu do niniejszego naboru).

O kolejności zakwalifikowania do projektu i tym samym skorzystania z usługi mieszkalnictwa treningowego decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

a)      osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

b)      osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

c)      osoby niesamodzielne mieszkające z rodziną, w stosunku do których należy zdiagnozować umiejętności i możliwości w zakresie samodzielnego lub wspomaganego realizowania czynności związanych z higieną, ubieraniem, sprzątaniem gospodarowaniem środkami, itp.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

O wysokości ponoszonych kosztów decydować będzie wysokość potwierdzonego oświadczenia o dochodach, na podstawie czego pozostanie naliczony kosztów z tytułu użytkowania lokalu ( nie dotyczy czynszu, wyposażenia, napraw, itp.).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi mieszkalnictwa treningowego prosimy o zgłoszenie się:

  • w siedzibie partnera odpowiedzialnego za realizację usługi, tj. SI „KOS”
    w Wieruszowie, ul. Marianów 7, 98 – 400 Wieruszów, tel.: 627841331,
    e – mail: biuro@sikos.org.pl; 
  • w biurze projektu, tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie,
    ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, tel. 627831995.

Pliki do pobrania: